Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
17МИГ Лясковец – Стражица обявява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: №BG05M9OP001-1.068 Мярка 02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица“

линк към страница

Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да осигури предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
2. Професионално информиране и консултиране, включително по въпроси относно упражняването на трудови и осигурителни права;
3. Психологическо подпомагане и предоставяне на мотивационно обучение;
4. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
5. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
6. Наемане на безработни и неактивни лица и осигуряване на заетост за период до 12 месеца след предоставяне на посреднически услуги и/или обучение;
7. Осигуряване на обзавеждане, оборудване, ДНА и стопански инвентар свързани с новите работни места и местни инициативи за заетост.
Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 400 000 лв.
Кога и къде ще се проведат информационни срещи във връзка с обявения прием вижте на:
http://www.mig-zaedno.eu/index.php/485-02-212.html 

Търсене на финансиране