Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
19ЕК: Спортът като средство за интеграция и социално приобщаване на бежанците

линк към страница

Настоящата покана за представяне на предложения се отнася две обособени позиции:
- Обособена позиция 1: Организиране на спортни дейности с цел насърчаване на интеграцията и социалното приобщаване на бежанците.
- Обособена позиция 2: Изграждане на мрежа от контакти и разпространение.
Прогнозният общ бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 900 000 EUR.
Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 80 % от допустимите разходи.
Максималната сума, която ще бъде отпускана за проект по обособена позиция 1, е 300 000 EUR.
Минималната сума ще бъде в размер на 200 000 EUR.
Максималната сума, която ще бъде отпускана за проект по обособена позиция 2, е 600 000 EUR.
Минималната сума ще бъде в размер на 400 000 EUR.
Комисията очаква да финансира около 9 предложения по обособена позиция 1.
Европейската комисия очаква да финансира 1 проект по обособена позиция 2.


 

Търсене на финансиране