Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
17ЕК: Обмен и мобилност в спорта

линк към страница

Общата цел на програмата е да се предостави възможност на служителите на спортни организации (професионалното обкръжение на спортистите) да подобрят своите компетентности и квалификации, както и да придобият нови умения чрез мобилност с учебна цел, като прекарат известен период от време в чужда държава (във и извън ЕС). На мобилността с учебна цел следва да се гледа като на инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на капацитет на различни спортни организации.
В този контекст възможностите за мобилност с учебна цел следва да бъдат насочени към:
- треньорите и другите служители на спортни организации (включително доброволци), свързани с професионалния спорт;
- треньорите и другите служители на спортни организации (включително доброволци), свързани с масовия спорт.
Очакваните резултати включват:
- схеми за редовен обмен на спортен персонал;
- създаването на европейски мрежи на треньори и спортен персонал.
Допустими са единствено дейности, включващи участници от поне 3 организации, установени в 3 различни държави — членки на ЕС, (кандидатстващата организация и в допълнение — 2 други организации, установени в различни държави — членки на ЕС) и поне една организация, установена в Западните Балкани, държавите от Източното партньорство, Азия, Латинска Америка или Африка.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по настоящата покана за представяне на предложения, е 1 400 000 EUR.
Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 80 % от допустимите разходи.
Предвижда се финансирането на приблизително 9 проекта (по принцип и в зависимост от качеството най-малко един за всяка обособена позиция).
Максималната сума на безвъзмездните средства, отпуснати на проект, ще бъде 200 000 EUR.

 

Търсене на финансиране