Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
17ЕК: Мониторинг и наставничество чрез спорт на млади хора, изложени на риск от радикализация

линк към страница

Настоящата покана има за цел да подкрепи свързани със спорта проекти, организирани от спортни организации и федерации в сътрудничество с публични органи (включително общини), местни участници и гражданското общество. Предложенията следва да се съсредоточат върху:
- предотвратяването на радикализацията, по-специално като бъдат подпомагани млади хора, изложени на риск от изключване и радикализация, да се интегрират по-добре в обществото, в което живеят;
- практикуването на спорт и физическа активност като средство за насърчаване на по-доброто приобщаване към дадена група или към обществото като цяло.
Особен акцент ще бъде поставен върху райони, изправени пред социални проблеми. Ще бъде взето предвид измерението, свързано с равенството между половете.
Предложените проекти трябва да бъдат ръководени от спортни организации, поспециално представителни спортни организации, като например европейски спортни федерации. В тях трябва да участват национални, регионални или местни членове на тези спортни организации.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по настоящата покана за представяне на предложения, е 1 900 000 EUR.
Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 80 % от допустимите разходи.
Безвъзмездните средства ще бъдат минимум 150 000 EUR на проект. Безвъзмездните средства ще бъдат максимум 350 000 EUR на проект.
Ще бъдат финансирани приблизително 7 проекта.

 

Търсене на финансиране