Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Покана за представяне на предложения: Европейски корпус за солидарност – Доброволчески екипи във високоприоритетни области

линк към страница

Проектите „Доброволчески екипи във високоприоритетни области" са широкомащабни проекти в подкрепа за дейностите на доброволчески екипи, чиято цел е да бъдат извършени краткосрочни интервенции със силно отражение в отговор на обществени предизвикателства в области на политиката, определени на равнище ЕС.
Предложенията, представяни по настоящата покана, трябва да отговарят на един или повече от следните три приоритета:
— европейско културно наследство;
— интеграция на граждани на трети държави (включително лицата, търсещи убежище, и бежанците);
— действия в отговор на предизвикателства, свързани с околната среда, включително предотвратяване на бедствия, готовност при бедствия и възстановяване след бедствия (с изключение на незабавно реагиране при бедствия).
Като част от приоритета за европейското културно наследство може да се оказва подкрепа за проекти за възстановяване, включително например за катедралата „Света Богородица" в Париж.
Като кандидати се допускат публични и частни организации, които към крайния срок за представяне на предложения имат валидна акредитация за доброволчески дейности по програма „Еразъм+" или знак за качество за доброволческа дейност.
Допускат се само кандидатури на юридически лица, установени в 28-те държави — членки на Европейския съюз.
Допускат се следните видове дейности:
- „доброволчески екипи" — това са дейности за солидарност, чрез които екипи от участници от поне две различни държави осъществяват заедно доброволческа дейност за период от 2 седмици до 2 месеца. В доброволческите екипи доброволците на Европейския корпус за солидарност ще изпълняват задачи по проект в рамките на кратък период от време. Въпреки по-кратката си продължителност тези дейности ще бъдат от полза както за отделните участници, така и за общностите, за които се извършва услугата;
- „посещения за предварително планиране" — това са посещения за планиране преди да започнат доброволческите дейности, с цел да се гарантира високото качество на дейностите, като се улеснят и подготвят административните аспекти, изгради се доверие и разбирателство и се установи солидно партньорство между участващите организации и хора;
- „допълващи дейности" — това са свързани странични дейности, които имат за цел да добавят стойност и да увеличат резултатите от проекта, както и да подсилят неговото въздействие на местно, регионално и/или европейско равнище. С тях се цели и повишаване на осведомеността относно стойността на доброволчеството за младежите и общностите, както и подобряване на признаването на придобитите по този начин умения и компетентности.
Продължителността на проектите трябва да бъде между 3 и 24 месеца.
Общият бюджет, заделен за съфинансирането на проекти по настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 1 018 325 EUR и се основава на годишната работна програма за 2018 г. на Европейския корпус за солидарност. Финансовото участие на ЕС не може да надхвърля 80 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.
Очаква се Агенцията да финансира девет предложения. 

Търсене на финансиране