Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
15Конкурсна сесия на Програма младежки дейности на Община Габрово 2019

линк към страница

Община Габрово открива процедура за Първа конкурсна сесия за 2019 година по Програма „Младежки дейности", финансирана от бюджета на Община Габрово.

Процедурата се провежда съгласно Правилник за финансиране на проекти по Програма „Младежки дейности", приет с Решение № 89 от 24.04.2014 г. на Общински съвет – Габрово и Заповед № 1079 от 22.07.2019 г. на кмета на община Габрово за определяне на приоритети и началната и крайна дата за подаване на проектни предложения.

Основна цел на Програма „Младежки дейности" на Община Габрово е да подкрепя и стимулира младежката инициативност и лидерство, търсене на оригинални и новаторски подходи, креативност и иновативни решения при реализиране на проекти в сферата на младежките дейности, за развитие на младежкия сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

Максималната сума, която ще бъде отпусната на едно проектно предложение в тази конкурсна сесия, е 4 000 лв., като финансирането ще бъде за проекти, които ще се реализират на територията на община Габрово. Дейностите по проектите трябва да се осъществят в периода от 16 септември 2019 г. до 30 ноември 2019 г.

Проектните предложения се подават в Центъра за информация и услуги на гражданите в Община Габрово до 16.30 часа на 23.08.2019 г. включително.

На сайта на Община Габрово, в раздел „Младежки дейности" се публикуват всички документи за конкурсната сесия, а на електронна поща obrazovanie@gabrovo.bg може да изпращате Вашите въпроси, отговорите на които също ще бъдат оповестени в раздел "Младежки дейности".

В периода от 5 до 9 август 2019 г. Община Габрово ще организира информационна среща за потенциални кандидати с цел допълнителни пояснения по Първата конкурсна сесия на Програма „Младежки дейности". Всяко едно лице може да поиска писмено от Община Габрово разяснения по Програмата и документите за кандидатстване на електронна поща obrazovanie@gabrovo.bg в срок до 16 август 2019 г., включително. Разясненията се дават до 5 работни дни от постъпване на искането.


Допустими кандидати:

По настоящата процедура могат да кандидатстват:

1. Младежки организации, регистрирани при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност в сферата на младежките дейности.

2. Юридически лица, създадени по Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за висшето образование и Закона за народните читалища.

Всеки кандидат може да представи само едно проектно предложение.


Повече подробности можете да прочетете в приложената по-долу обява. 


Обява
 

Търсене на финансиране