Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
03Фонд Активни граждани: Конкурс за проекти по схема за малки инициативи - Втора сесия

линк към страница

Конкурсът е съобразен и със следните специфични изисквания за Фонда в България:
1. Да бъде гарантирана квота от минимум 10% от проектното финансиране за овластяване и включване на роми.
2. Да се укрепи капацитетът и устойчивостта на гражданския сектор.
3. Фондът да достигне до необлагодетелствани географски райони и целеви групи.
4. Търсещите убежище и бежанците/мигрантите да бъдат една от целевите групи на проектите.

Проектите могат да бъдат с продължителност от 2 до 12 месеца и с размер на безвъзмездното финансиране от 2 000 до 10 000 евро.
Общо разполагаемият индикативен бюджет за предоставяне на безвъзмездно финансиране за проекти за целия период на функциониране на схемата е 950 000 евро.

Тематични приоритети:
- „Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост
- Подкрепа за правата на човека
- Овластяване на уязвими групи
- Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак
- „Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени
- Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.

 

Търсене на финансиране