Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
18Грантове на Асоциация GIVE EUR-HOPE

линк към страница

Асоциация GIVE EUR-HOPE финансира малки проекти, насочени срещу бедността и социалното изключване в държавите от Европейския съюз.
Молби за финансиране могат да се подават през цялата година, без краен срок.
GIVE EUR-HOPE дава приоритет на малките и средни сдружения и НПО, които са активни на място и е по-малко вероятно да получат публична или частна институционална подкрепа.
Кандидатстващият проект следва:
а) да допринася за борбата срещу бедността и социалното изключване, като развива и овластява хората;
б) да отговаря на нуждите и исканията за помощ, които се основават на житейския опит на бенефициентите и са от самите бенефициери;
в) да е технически осъществим (може да бъде довършен);
г) да гарантира компетентността и надеждността на персонала, отговорен за проекта на място, през цялото време, необходимо за разработването на проекта;
д) да е икономически жизнеспособен и да може в крайна сметка да стане самофинансиращ се в случая на генериращ приходи проект.

 

Търсене на финансиране