Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
18Покана за проектни предложения 2020-2021 от Democratic and Inclusive School Culture in Operation - DISCO

линк към страница

Съвместната програма "Демократична и приобщаваща училищна култура в действие" (Democratic and Inclusive School Culture in Operation - DISCO) ще финансира проекти за насърчаване на образованието за демократично гражданство и образованието по правата на човека (EDC/HRE) и има за цел да допринесе за насърчаването на приобщаващи и демократични общества в държавите, страни по Европейската културна конвенция.
Поканата за предложения за проекти 2020-2021 се фокусираь върху два тематични приоритета:

Тематичен приоритет 1: Компетенции за демократична култура в образователните институции.
Страните-участнички се приканват да представят проектни предложения, свързани с прилагането на Модела на компетенциите за демократична култура (CDC), като за основна справка използват „Указания за изпълнение", том 3 от Референтната рамка за компетенции за демократична култура на Съвета на Европа (RFCDC) (http://www.coe.int/competences).

Тематичен приоритет 2: Насърчаване на демократичната и приобщаваща култура в образователните институции с особен акцент върху създаването на възможности за мигранти, бежанци и малцинства.
Страните-участнички се приканват да разработят механизми за насърчаване на приобщаването и чувството за принадлежност към общност за групи, които са изправени пред висок риск от изключване, с особен акцент върху мигрантите, бежанците и малцинствата чрез създаване на възможности за вграждане на учебната среда в местните общности, базирани на цялостен подход „училище / общност".
Индикативният бюджет по настоящата покана за предложения е 500 000 евро.
Съветът на Европа възнамерява да възложи един или два проекта с обща сума от 125 000 до 250 000 евро на проект по всеки тематичен приоритет.

Може да кандидатства всяка публична или частна организация с нестопанска цел, която работи в областта на образованието за демократично гражданство и образованието за правата на човека. Например такива организации могат да бъдат: висше учебно заведение; публичен орган на национално, регионално или местно ниво; организация с нестопанска цел, асоциация или НПО; фондация; училище (институт) образователен център (на всяко ниво, от предучилищно до висше образование, включително образование за възрастни); орган, отговорен за политиките в областта на образованието и обучението; организация, предлагаща курсове или обучение.

 

Търсене на финансиране