Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени на БФЖ и BCause

линк към страница

Български фонд за жените и Фондация BCause обявяват конкурс за финансиране на проекти на организации, които подкрепят жени, жертви на насилие, като поддържат центрове за настаняване, предоставят юридически, психологически и социални консултации, както и хуманитарна и медицинска помощ. В тези услуги жените и техните деца получават сигурност,защита и емоционално възстановяване, за да излязат от средата на насилие и да продължат живота си извън нея. 

Допустими кандидати за финансиране са и организации, които работят за овластяване на жените и момичетата, за постигане на равнопоставеност на половете, за застъпничество за промяна на законодателството, свързано с преодоляване на насилието над жени, както и такива, които имат програми за превенция и/или за работа с извършители. 

Двете фондации обединяват дарителски ресурси и експертиза за целта на настоящия конкурс в изпълнение на мисиите си – да работят за силен и устойчив нестопански сектор, както и за развитие на силно женско движение и на социална филантропия в България. Фондът е финансиран от Международния женски клуб, Зигрид Раузинг Тръст (Sigrid Rausing Trust), Банка ДСК и индивидуални дарители. 

Какво?  
Конкурсът е с общ бюджет от 40 000 лева и в него ще бъдат финансирани проекти на организации на стойност до 5 000 лева. Видовете дейности, които ще бъдат подкрепени, са:
 • психологическо и социално консултиране на жени и деца, жертви на насилие, 
 • посредничество приконтакти с други институции, консултиране с адвокат и водене на дела по Закона за защита от домашнотонасилие, гореща телефонна линия за пострадали;
 • мобилна работа с открити приемни в малките населени места, за да могат жени от най-отдалечени села да получат достъп до подкрепа в ситуация на насилие;
 • програми за работа с извършители на домашно насилие;
 • медицински услуги/грижи за здравнонеосигурени лица, пострадали от насилие;
 • храна, включително бебешка, лекарства, дрехи, обувки, средства за квартири в помощ на жени и деца, пострадали от насилие;
 • други дейности, свързани с директна работа с пострадалите жени и деца;
 • застъпнически кампании за промяна на законодателството, свързано с борбата с насилието над жени и домашното насилие;
 • информационни и комуникационни кампании за превенция на насилието над жени. 
Кога? 
Срокът за кандидатстване с проектни идеи е до 23:59 часа на 10 ноември 2019 г (включително). 
 • 11 октомври – 10 ноември 2019 г. – набиране на проектни предложения 
 • 25 ноември 2019 г. – обявяване на одобрените организации 
 • 25 – 29 ноември 2019 г. – сключване на договори и финансиране 
 • декември 2019 – май 2020 г. – изпълнение на проектите и отчитане 
Кой? 
В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и в обществена полза. 

Критерии за оценка:  
 • Административно съответствие с изискванията на конкурса – попълнен и оформен формуляр според изискванията, приложена подписана Декларация за достоверност. 
 • Капацитет и/или потенциал за изпълнение на проекта 
 • Връзка на проекта с фокуса на настоящия конкурс.
 • Реалистичност на заложените цели и очакваните резултати. 
 • Реалистичност на бюджета и баланс между административните разходи и разходите за изпълнение на дейностите. 
Проектите ще бъдат оценявани от съвместен екип от двете фондации. Всички одобрени организации сключват Договор за целево финансиране с Български фонд за жените, а след приключване на проектите, в срок до 30 юни 2020 г., организациите предоставят наративен и финансов отчет по образци и указания, които ще получат от БФЖ. 

Подкрепата на Български фонд за жените и Фондация BCause трябва да бъде отразявана във всички комуникационни дейности и материали, според условията в договора.  

Документите изпратете до 10 ноември 2019 на ел. поща: office@bgfundforwomen.org. Заглавие (subject) на имейла: Конкурс за подкрепа на борбата с насилието над жени

За допълнителна информация и въпроси, пишете ни на office@bgfundforwomen.org. 

Търсене на финансиране