Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04Обща информация за процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България"

линк към страница

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG16M1OP002-3.019 „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България" по Приоритетна ос 3 „НАТУРА 2000 и биоразнообразие" на Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г." има за цел, чрез планиране и провеждане на 25 регионални информационни кампании, да се изгради споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България.

По процедурата ще бъдат финансирани общо 25 регионални кампании, които ще обхванат всички 28 административни области в страната. Разминаването в двете числа произтича от различния дял на Натура 2000 в административните граници на областите. С цел постигане на съизмеримост на обема на планираните интервенции по процедурата, е предвидено 6 области да се обединят в 3 отделни групи, във всяка от които трябва да се проведе по една обща регионална кампания: 1 обща кампания за София-град и София-област; 1 обща кампания за областите Габрово и Велико Търново и 1 една обща кампания за областите Търговище и Разград.

По процедурата не са допустими проекти, с които се предоставя единствено обща информация за Натура 2000. Кандидатите трябва да планират дейностите по проекта на базата на анализ на спецификите на региона и възможностите, които предоставя мрежата Натура 2000 в него.

Допустими бенефициенти са общини, научни институти, юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и структури/звена в МОСВ и МЗХГ, отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000.
Кандидатите ЮЛНЦ трябва да бъдат сдружения, вписани в регистъра на ЮЛНЦ най-малко 18 месеца преди датата на обявяване на тази процедура и да са определени за извършване на общественополезна дейност. Също така седалището и адресът им на управление трябва да са на територията на региона, в който ще се осъществяват дейностите.

Партньорството по тази процедура е допустимо, но не е задължително, като за партньорите важат всички изисквания, формулирани към основните кандидати.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е 1 785 000лв. Максималният размер на БФП, който може да бъде предоставен за реализиране на едно проектно предложение, е 71 400 лв.

Цялата документация по процедурата е публикувана в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. (ИСУН2020) - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ab097878-d318-4878-b4b1-3968fc61ee9e

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17:30 ч. на 27 януари 2020 г. 

Търсене на финансиране