Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
04„Програма за развитие на спортните клубове" за 2020 г.

линк към страница

ОСНОВНА ЦЕЛ
Създаване на условия за реализиране на ефективен тренировъчен и състезателен процес на спортистите, масовизиране на заниманията със спорт в различните възрастови групи и усъвършенстване на системата за управление на тренировъчния процес, като възможност за спортно развитие и основа за реализиране на високи спортни резултати.
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ
1. Подобряване координацията между спортните клубове, спортните федерации и Министерството на младежта и спорта за изграждане на единна система за развитие на спорта за високи постижения.
2. Осигуряване на квалифицирани треньорски кадри за повишаване на качеството и ефективността на тренировъчния процес.
3. Създаване на условия за ефективна дългогодишна подготовка, включваща планомерно развитие на функционалните и психологическите качества и техническите умения на спортистите с цел подобряване на спортните им резултати.
4. Разширяване обхвата на активно спортуващите деца и младежи.
5. Повишаване качеството на Държавните първенства, като основни състезания за изява на спортистите в различните възрастови групи.
6. Създаване на условия за развитие, изява и повишаване личната мотивация на треньорите.
7. Спазване на антидопинговите правила, възпитание на културно поведение и морал в младите спортисти.
8. Обвързване на финансовото подпомагане с постигнатите резултати, броят на активно спортуващите и включените спортисти в националните отбори.
9. Разширяване достъпа до качествени услуги в областта на спорта и ефективно ползване на спортните обекти и съоръжения.
РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С ПРОЕКТ
1. Спортните клубове, членове на лицензирани спортни федерации по спортове, включени в раздел IV, могат да кандидатстват само с един проект по Програмата за развитие на спортните клубове за 2020 г.
2. Кандидатстването с проекти по Програмата се извършва до 17.30 часа на 20.01.2020 г., като в посочения срок проектите трябва да са постъпили в деловодството на ММС.
3. Проектът се представя на формуляр по Образец, утвърден от министъра на младежта и спорта и заверен от съответната спортна организация, чиито член е спортния клуб.
4. С проекти по Програмата могат да кандидатстват спортни клубове, които:
4.1 са юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
4.2 са вписани в Регистъра на ММС по чл.9, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта;
4.3 нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
4.4 нямат неизпълнени задължения към Министерството на младежта и спорта по договори, чийто срок за изпълнение е изтекъл;
4.5 имат не по-малко от 10 картотекирани спортисти, участвали в Държавни първенства през 2019 г.;
4.6 имат осигурена спортна база за практикуване на съответния вид спорт;
4.7 са осигурили треньорски кадри за изпълнение на проекта, отговарящи на изискванията на Наредба №1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри;
4.8 спазват и недопускат извършването на нарушения на антидопинговите правила.

За повече информация посетете страницата на Министерство на младежта и спорта. 

Търсене на финансиране