Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Програма за развитие на спорта за хора с увреждания за 2020 г.

линк към страница

Програма за развитие на спорта за хора с увреждания (Програмата) е за подпомагане на дейности на спортни федерации, свързани с адаптираната физическа активност и практикуване на спорт от хората с увреждания.

Целта на Програмата е създаване на условия и възможности за подпомагане на спортните федерации и дейността им за хора с увреждания с оглед преодоляване на социалната изолация, интегрирането и по-бързото им адаптиране в обществото, с акцент към децата и младежите.

Програмата предоставя възможност на спортни федерации по различни видове спорт да развиват и спорта за хора с увреждания. По този начин ще се създадат и допълнителни предпоставки за разширяване на териториалния обхват, видовете спорт, а от там – увеличаване броя на хората с увреждания, включени в адаптираната физическа активност и практикуване на спорт.

С изпълнението на настоящата Програма се дава възможност да бъдат обединени и продължени успешните дейности по програмите на ММС за хората с увреждания, реализирани през последните години, да бъде разширен обхвата им и да се включат нови дейности.

БЕНЕФИЦИЕНТИ И ОБХВАТ

1.Преки бенефициенти са лицензираните спортни федерации, развиващи спорта за хора с увреждания.

2.Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите на спортните организации по т. 1, са представители на различни възрастови и социални групи от хората с увреждания, с приоритет деца и младежи с увреждания, практикуващи спорт.

3.В териториален аспект Програмата обхваща населените места в страната съобразно дейностите за хора с увреждания в одобрените проекти на спортни организации.

4.Във времеви аспект Програмата се реализира в рамките на календарната година.


Всички подробности можете да намерите на страницата на Министерство на младежта и спорта. 

Търсене на финансиране