Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25Програмата на ММС „Децата и спортният клуб”

линк към страница

На вниманието на спортните клубове, желаещи да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Децата и спортният клуб", за подпомагане участието на деца в спортни прояви през 2020 г.

Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-672/28.11.2019 г., програма на ММС „Децата и спортният клуб" за 2020 г. 

Основна цел на Програмата е подобряване на условията и осигуряване на възможност за участие на деца в организирани спортни прояви, с оглед подобряване физическа им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване на мотивация за спортно развитие.

Информираме Ви, че има промяна в Програмата и в образците на документи за кандидатстване и отчитане.

Предоставя се възможност на спортните клубове от страната за организиране и провеждане на 1 (едно) детско спортно състезание/проява по вид спорт, съгласувано със съответната спортна федерация или включено в държавния й спортен календар.

Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата, е 17.30 ч. на 17 февруари 2020 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.

Образците на документи за кандидатстване и отчитане са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми", програма „Децата и спортният клуб "2020 г. 

Търсене на финансиране