Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25Процедура „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда" по Програма за морско дело и рибарство

линк към страница

По процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-6.003 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда" чрез изпълнението на дейности, свързани с увеличаване на знанията за състоянието на морската среда в съответствие с Морската стратегия на Република България, включително и мерките за постигане или поддържане на нейното добро екологично състояние, ще се гарантира запазването на биоразнообразието в морската среда, като изпълнението на същите ще допринесат за постигане на целите на „синия растеж".
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 637 920,76 лв.
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 400 000 лева.
Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са:
- публичноправни организации;
- юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза в сектор „Рибарство";
- частни научни или технически организации, признати в България.
Допустими за финансиране са следните дейности:
- Изследване на морското дъно;
- Изследване на морската среда;
- Научни дейности, водещи до повишаване на знанията за морската среда и водещи до постигане на целите на „синия растеж".

 

Търсене на финансиране