Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
25Програма „Спорт за деца в риск" за 2020 г.

линк към страница

ОСНОВНА ЦЕЛ

Подпомагане на социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на деца в риск чрез създаване на условия и възможности за тяхното включване в безплатни спортни занимания с цел подобряване качеството на живот, повишаване на физическата им активност и психическа годност.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ

1.Създаване на условия и възможности за участие на деца в риск в спортни занимания с оглед подобряване физическата им дееспособност, социалната им интеграция и възможност за лична изява.

2.Придобиване на знания, умения и навици за практикуване на предпочитан вид спорт.

3.Формиране на траен интерес и насърчаване на децата в риск за участие в системни занимания със спорт и предоставяне на възможност на треньорите в спортните клубове за селекция на талантливи деца.

4.Насърчаване на общественополезната дейност на спортните клубове за осигуряване на достъп до спортни обекти, спортни уреди и пособия, и квалифицирани треньорски кадри при организиране на спортни занимания за деца в риск.

5.Използване на положителния ефект от спорта за насочване на децата в риск към подходящи форми за ангажиране на свободното им време и като превенция на ниската физическа активност, нетолерантността, агресията, насилието и вредните навици.

6.Формиране и развитие на социални качества в децата - умения за работа в екип, толерантност, лидерство, дисциплина, увереност, спазване на правилата и на принципите на честна игра - „Феърплей".

7.Популяризиране на ползата за децата в риск от практикуване на спорт и здравословната физическа активност при реализиране на проектите по Програмата.

ПРИНЦИПИ

Законосъобразност

Отвореност и достъпност

Ресурсна осигуреност

Перспективност и устойчивост

Отчетност и контрол

БЕНЕФИЦИЕНТИ И ОБХВАТ

1.Преки бенефициенти са спортните клубове, членове на лицензирани спортни федерации – изпълнители на проекти по Програмата.

2.Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на дейностите по проектите, са деца в риск по смисъла на §1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето (ЗЗД).

3.Обхват:

Във времеви аспект Програмата се изпълнява от 1 март до 31 декември на календарната година.

В териториален аспект Програмата обхваща населени места с наличие на спортни клубове, притежаващи капацитет за провеждане на занимания за деца в риск.


Пълната информация можете да намерите на сайта на Министерство на младежта и спорта.
 

Търсене на финансиране