Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
15Покана за проектни предложения: „Превенция на различни форми на зависимости (наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, видео игри и др.)

линк към страница

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

на основание чл. 2 във връзка с чл. 8, ал. 2 от Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта

ОБЯВЯВА

стартиране на втора процедура за набиране на проектни предложения за 2020 година

по

Национална програма за изпълнение на младежки дейности

по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година,

Направление 2


Тема „Превенция на различни форми на зависимости

(наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, видео игри и др.)

I. В настоящата процедура могат да кандидатстват организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или със стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.


Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Програмата, Указания за кандидатстване и приложенията към тях, както и съобразно Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (Наредбата).

II.Размер на финансиране за конкретен проект

Проектните предложения по Направление 2 на Програмата са с допустимо искано финансиране от Министерството на младежта и спорта в размер до 40 000 (четиридесет хиляди) лева.

III.Времеви обхват на изпълнение на проектните дейности

Периодът за изпълнение на проектните дейности е определен в съответното направление по Програмата.

IV.Проектните предложения се подават в срок до 30.06.2020 година в деловодството на Министерство на младежта и спорта, по куриер или по пощата на адрес: град София 1142, бул. Васил Левски № 75.

Подадените по куриер или по пощата проекти трябва да бъдат доставени в министерството не по-късно от 01.07.2020 година, като датата на която са изпратени следва да е в срока на кандидатстване. В тази връзка, за преценка на това дали съответно проектно предложение е подадено в срок, ще е водеща датата на получаване в Министерството на младежта и спорта, а не датата, на която е изпратено.

V.Формулярът за кандидатстване и приложенията към него, както и подробна информация относно процедурата може да бъде полученана интернет страницата на Министерство на младежта и спорта http://mpes.government.bg/, интернет страницата на Национална информационна система за младежта http://nism.bg или чрез електронна поща npimd@mpes.government.bg.

В рамките на срока на кандидатстване ще бъде проведен информационен ден по процедурата в сградата на Министерството на младежта и спорта на 22.06.2020 г.от 14:00 часа.

Желаещите да присъстват ще получат подробности за конкретното място на провеждане в съответния ден на входа на Министерството на младежта и спорта.

 

Търсене на финансиране