Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
30Втори конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани - България

линк към страница

Операторът на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г. обявява начало на Втория конкурс за набиране на стратегически проектни предложения. Допустимите кандидати ще имат възможност да подготвят и подадат проектните си предложения в шест тематични приоритети: Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост; Подкрепа за правата на човека; Овластяване на уязвими групи; Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между половете и предотвратяване на насилието по полов признак; Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени; Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това число на гражданските организации.
Подробни Насоки за кандидатстване и съпътстващите приложения по втория конкурс за стратегически проекти на Фонд Активни граждани България можете да намерите в меню Втори конкурс за стратегически проекти, секция „Конкурси".


Крайният срок за подаване на проектите е 5 януари 2021 г., 17:00 ч.

За да подадат проект, допустимите кандидати трябва да заявят регистрация в Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) като натиснат бутона "Вход в ЕСПУП" и попълнят исканата информация.

Операторът на Фонд Активни граждани България ще уведоми допълнително кандидатите за евентуално провеждане на информационни събития във връзка с конкурса.

По конкурса за стратегически проекти ще се подкрепят проекти на граждански организации (юридически лица с нестопанска цел - ЮЛНЦ) с продължителност от 12 до 34 месеца и размер на безвъзмездното финансиране от 10 001 до 200 000 евро в шест тематични приоритета.

Подробности можете да намерите на страницата на Фонда.


 

Търсене на финансиране