Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
30Програма за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца“, инициатива на РЕЙН България

линк към страница

Програмата за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца" е инициатива на Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – (РЕЙН България), която се координира от ТСА вече втора година.

Настоящата програма има за цел да подчертае основните ангажименти на помагащите професионалисти към децата и семействата, с които работят в подкрепа на ранното детско развитие и да подпомогне изграждането на доверена връзка между учителите и родителите.

Основни цели на настоящата програма


Настоящата програма за малки грантове на Мрежата РЕЙН има следните основни цели:

 • Да повиши разбирането на родителите за важността на ранното детство за формиране на личността на детето и тяхната роля в развитието му;
 • Да повиши знанията и уменията на майките по отношение на кърменето и здравословното хранене в зависимост от възрастта на детето;
 • Да повиши мотивацията и желанието на майките да приготвят разнообразна и подходяща храна за своите деца чрез участие в практически сесии, с приложени към тях рецепти;
 • Да повиши взаимодействието между учителите и родителите, като същевременно да насърчи активния диалог и взаимодействие между тях.

Освен гореописаните цели екипът на ТСА има желанието да одобри минимум 5 неправителствени организации (НПО) и да обучи минимум 5-ма кандидат-обучители, излъчени от тяхно име, които да бъдат въвлечени в процесите по изпълнение на Програмата „Как да отглеждаме здрави и умни деца", пряко насочена към бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години от ромска общност.

През ноември 2020 година обучителите, излъчени от името на НПО, ще бъдат включени в организираното от ТСА двудневно обучение за обучители, в рамките на настоящата програма, където ще получат теоретични и практически насоки за провеждането на обученията за бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години от ромска общност, като освен това ще бъде споделен и подробно обсъден крайния ефект от провеждането на самите обучения.

Допустими кандидати


Допустимите кандидати по настоящата програма могат да бъдат неправителствени организации НПО, институционални членове на Мрежата РЕЙН. С предимство ще са НПО, които имат опит в работата с ромска общност.

Кандидат-обучителите, излъчени от името на НПО, трябва да имат минимум двугодишен опит в работата по проекти в полза на ромската общност, както и опит в работата като обучители на възрастни.

Обучителят може да е част от екипа на НПО, а при необходимост може да бъде идентифициран и член на местната общност, който да отговоря напълно на посочените по-долу критерии за допустимост. При затруднение в процеса по идентификация на подходящи обучители,  екипът на ТСА може да окаже подкрепа на НПО чрез осъществяване на контакт с настоящи и бъдещи здравни специалисти, част от Стипендиантската програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности на ТСА, които могат да поемат ролята на обучители в рамките на планираните обучения.

Начин на кандидастване


Кандидатът НПО попълва формуляр за кандидастване (по образец),  като в него трябва да посочи броя на родителите, които ще бъдат включени в обученията за здравословно хранене на бременни майки и майки с деца на възраст от 0-3 години, характеристиките на общността, към която принадлежи конкретната целева група, както и основните проблеми и предизвикателства, с които екипът на НПО се сблъска ежедневно в своята работа на терен.

Задължително условие е кандидатите  за обучители, излъчени от името на кандидатстващото НПО, да имат минимум двугодишен опит в работата с ромската общност, както и опит в работата като обучители на възрастни.

На етап кандидатстване за участие в настоящата програма, НПО трябва да приложи и следните документи: 

 • Попълнен формуляр за кандидатстване;
 • Автобиография и мотивационно писмо на ръководителя на НПО и излъчения от тях обучител
 • Копие от дипломата за завършено образование на кандидат-обучителя (с предимство са кандидати с висше образование, които са завършили здравни специалности); 
 • Декларация за защита на личните данни (попълнена от името на представляващия НПО и името на кандидат-обучителя);
 • Декларация за спазване мерките в България за ограничаване разпространението на COVID-19.

Финансови параметри


Максималната сума на всеки малък е грант е 7000 лева. Размерът на гранта се определя в зависимост от броя на родителите/групите, които ще бъдат обучение в рамките на настоящата програма. Броят на родителите/групите, които могат да бъдат обучени от одобреното НПО е както следва:

 • Минимален брой обучени родители: 60 родители ( 6 групи по 10 участници);
 • Максимален брой на обучени родители: 100 родители (10 групи по 10 участници);

Одобреният кандидат – НПО подписва договор за грант с ТСА, който ще включва следните финансови характеристики:


1. Възнаграждение на НПО за финансово и техническо обслужване на получения грант;

2. Възнаграждение за оказване на цялостна логистична подкрепа и организация на планираните обучения;

3. Възнаграждение на идентифицирания от страна на НПО обучител, спрямо броя на предвидените обучения в рамките на настоящата програма;

4. Финасови средства за закупуване на хранителните продукти, необходими за провеждането на практическите упражнения ––(готварските сесии);

5. Финансови средства за покриване на транспортни разходи и разходи за нощувки на обучителите, при необходимост;

Възнаграждението на бъдещите обучители, в рамките на настоящата програмата, се формира въз основа на:

 • Общия брой дни за подготовка за провеждане на обученията;
 • Общия брой дни за провеждане на обученията;
 • Общия брой дни за отчетност на проведените обучения.

Оценяване и подбор на подадените формуляри


Административен етап на одобрение

По време на този етап, екипът на ТСА ще прегледа всички получени кандидатури и ще одобри кандидатури, отговарящи на изискванията, които ще бъдат допуснати до втория (финален) етап на одобрение – провеждане на лични интервюта.

Провеждане на лични интервюта с кандидат-обучителите

Екипът на ТСА ще се свърже лично с одобрените кандитати на първи етап, за да бъде назначена конкретна дата за провеждане на интервютата.

След приключване на интервютата, екипът на ТСА ще се свърже с одобрените кандидати, за да оповести своето финално решение.

Необходими документи за кандидатстване

 • Формуляр за кандидатстване - подава се от НПО в срок до 23 откомври – петък на адрес: kindergarten240@tsa-bulgaria.org
 • Автобиография на представляващия НПО;
 • Автобиография и мотивационно писмо на излъчения от НПО кандидат - обучител;
 • Копие от дипломата за завършено образование на кандидат-обучителя (с предимство ще са кандидати с висше образование, които са завършили здравни специалности);     
 • Попълнена декларация за защита на личните данни (попълнена от името на представляващия НПО и името на кандидат-обучителя);
 • Попълнена декларация за спазване мерките в България за ограничаване на COVID-19;
 • Формуляр за членство в Мрежата за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН България (попълва се от кандидата НПО и кандидат-обучителя), ако все още не са членове на Мрежата РЕЙН. Кандидатът НПО трябва да попълни формуляр за институционално членство, а кандидат-обучителя трябва да попълни формуляр за индивидуално членство.

Важни дати и срокове

 • Обявяване на конкурс - 23 септември 2020
 • Краен срок за подаване на формуляра за кандидатстване от кандидата - 23 октомври 2020
 • Краен срок за провеждане на интервютата с одобрените участници на първи етап - 30 октомври 2020
 • Сключване на договор за финансиране с одобреното НПО -19 ноември 2020
 • Двудневно обучение за обучители по програмата за малки грантове „Как да отглеждаме здрави и умни деца" -19 - 20 ноември 2020
 • Провеждане на обученията за родители - ноември 2020 – май 2021

Приложения:
 

Търсене на финансиране