Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27Процедура "Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания" на Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

линк към страница

Краен срок за кандидатстване: 10 януари 2021 г.

Целта на процедурата е да се подпомогне изпълнението на мерки, чрез които ще се допринесе за подобряване природозащитното състояние на природни местообитания от екологична мрежа "Натура 2000". Сред допустимите кандидати са сдружения, фондации, научни институти, общини, и др.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/ea30fdcf-b6b3-4772-8c62-8b10b5fd7d12

 

Търсене на финансиране