Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26Втори прием на процедура по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

линк към страница

Краен срок за кандидатстване: 2 април 2021 г.

По процедурата могат да кандидатстват няколко десетки сдружения (местни инициативни групи) от цялата страна, които не са получили финансиране до сега в предходни процедури, за да имат възможност да изпълнят своята Стратегия за водено от общностите местно развитие. Отпускат се от 5 000 евро до 100 000 евро за проект, като няма изискване за собствен финансов принос от кандидатстващата организация.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/17653f88-09e3-4c39-85dc-533da98bdceb

 

Търсене на финансиране