Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
27



Втори прием на процедура по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

линк към страница

Краен срок за кандидатстване: 2 февруари 2021 г.

По процедурата могат да кандидатстват няколко десетки сдружения (местни инициативни групи) от цялата страна, които не са получили финансиране до сега в предходни процедури, за да имат възможност да изпълнят своята Стратегия за водено от общностите местно развитие. Отпускат се от 5 000 евро до 100 000 евро за проект, като няма изискване за собствен финансов принос от кандидатстващата организация.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/17653f88-09e3-4c39-85dc-533da98bdceb

 

Търсене на финансиране