Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Награда "Император Максимилиан за европейски заслуги на регионално и местно ниво"

линк към страница

Наградата „Император Максимилиан за европейски заслуги на регионално и местно ниво" (Emperor Maximilian Prize) е отличие, присъждано от провинция Тирол и град Инсбрук от 1997 г. насам, за изключителни постижения в областта на европейската политика за регионалното и местно развитие.

Издание 2021 г. е с фокус върху кризата с COVID-19, която доведе до промени или ограничения в редица от дейностите и възможностите, които възприемахме като даденост - неограничения достъп до обществени, социални и културни институции или свободата на неограничено пътуване. Темата на наградата е „Да посрещнем предизвикателствата заедно – за по-силна Европа, ангажираност на гражданското общество и принос на младите европейци по време на криза." Целта е да се отразят инициативи и проекти, които въпреки трудностите са намерили начин да просъществуват независимо от променените обстоятелства.

Наградата „Император Максимилиан" се състои от грамота, медал (юбилеен талер от 1509 г. на император Максимилиан I) и парична награда в размер на 10 000 евро, която е предназначена за реализацията на отличения проект.

Допустими са различни проекти и инициативи на регионално и местно ниво, които се стремят към европейско трансгранично сближаване. Изпълнението на проекта може да бъде в една или няколко от държавите членки на ЕС или Съвета на Европа и следва да бъде с фокус върху междурегионалното или междуобщинското сътрудничество. Особено внимание ще получат проектите, които се отличават със специален принос към разбирателството и интеграционните процеси в Европа, към мирното съжителство и сближаването на европейските народи. Проектите също така трябва да бъдат обвързани с регионалната и местната политика. Кандидатстващите проекти следва да послужат за извеждането на утвърдени практики и за прилагането им като най-добри практики в други общини и региони.

Допустими кандидати са лица, институции или организации от Европейския съюз и / или от една от 47-те държави-членки на Съвета на Европа. Проектите се подават самостоятелно или от името на група физически или юридически лица. Необходимо е да се попълни формуляр за кандидатстване, включително информация за статуса на проекта, цели, географски обхват, маркетинг, иновации, участие и др. Проектът не трябва да носи печалба и следва да се изпълнява в момента или изпълнението му да предстои. Приключили проекти не могат да участват.

Подадените проекти трябва да се отличават с иновативност, да предлагат нови подходи и организационни методи и да съдържат оценка на резултатите или развитието на целите на проекта, съответно на очакваното въздействие. Определящи тук са разнообразните аспекти на европейската интеграция. Решаващи критерии са ефективността на проекта, дългосрочните последствия и креативният подход, както и потенциалът за мотивиране на други целеви групи към по-висока лична ангажираност в отношението им към Европа.

Критериите за подбор са посочените по-долу, като журито ще определя оценка между 1 и 10, в зависимост от изпълнението им.

1) Връзка с европейската политика по отношение на целите и ценностите на ЕС/ Съвета на Европа;

2) Връзка с актуален проблем на ниво ЕС;

3) Връзка с прилагането на принципа на субсидиарност и засилване на регионалното или общински сътрудничество в съответствие с целите и ценностите на ЕС/ Съвета на Европа;

4) Креативност по отношение на съдържание и подход;

5) Видимост за обществото;

6) Тематично разнообразно;

7) Приобщаване/ включване на възможно най-широк кръг лица;

8) Устойчивост – използване на ресурси в рамките на проекта по екологичен начин;

9) Моделът на изпълнение да може да бъде приложен и в други общини/региони;

10) Общо въздействие, измерима добавена стойност за живота на хората в района, засегнат от проекта.

Формулярът за кандидатстване се попълва на английски, френски или немски език, като крайният срок за подаване е 31 декември 2020 г. Победителите ще бъдат определени на заседание на журито в началото на 2021 г. Резултатите ще бъдат обявени на 6 май 2021 г.

Подробна информация относно условията за участие, критериите за допустимост и формулярите за кандидатстване са публикувани на следния сайт: https://www.kaisermaximilianpreis.at/en/Application

 

Търсене на финансиране