Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26Процедура BG06RDNP001-19.354 : Покана "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г.

линк към страница

Процедура BG06RDNP001-19.354 - Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 28.02.2021 г. 17:00 ч.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект за подготвителни дейности е до левовата равностойност на 10 000 евро за проект за вътрешнотериториално сътрудничество и до левовата равностойност на 25 000 евро за проект за транснационално сътрудничество.

Подробности в линка:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d42978ed-d955-4fc2-bc1b-3a97c83584c5

 

Търсене на финансиране