Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26Процедура BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 "Водено от общностите м

линк към страница

Процедура BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 "Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Краен срок за кандидатстване: 28.02.2021 г. 17:00 ч.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти за сътрудничество за кандидата и всеки от партньорите е до левовата равностойност на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество и до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество.

Подробности:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a94d79a0-26be-4395-96ce-44d248678943

 

Търсене на финансиране