English   14222 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Актуално   Срок за кандидатстване: от 05.05.2022 г. до 31.07.2022 г.

Обявена е "Процедура BG06RDNP001-19.610 чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г."

Краен срок за кандидатстване: 31 юли 2022 г.

По подмярката се финансират дейности, свързани с: учредяване на местна инициативна група (МИГ) за кандидат - местно партньорство, в което не участва МИГ; популяризиране на подхода ВОМР (само за общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР през програмни периоди 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. на териториите или част от териториите, за които се кандидатства); процеса на разработване на стратегия за ВОМР (за всички кандидати); обучения на местни лидери и заинтересовани страни; проучвания и анализи на територията; подготовка на стратегия за ВОМР, включител    о консултиране на местната общност във връзка с подготовката на стратегията; координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Допустими кандидати са:

- местни инициативни групи, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
- представители на публичния сектор (общини), определени за водещи партньори в местни партньорства;
- представители на стопанския сектор, определени за водещи партньори в местни партньорства;
- представители на нестопанския сектор, определени за водещи партньори в местни партньорства.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект е:

- до левовата равностойност на 30 000 евро за кандидат - местно партньорство, на територията на което не е прилаган подхода ЛИДЕР през периода 2007 – 2013 г. или подхода ВОМР през периода 2014 - 2020 г.;
- до левовата равностойност на 25 000 евро за кандидат - местно партньорство или МИГ, на територията на което (цялата или част от територията, за която се кандидатства), е прилаган подхода ЛИДЕР през периода 2007 - 2013 г. или подхода ВОМР през периода 2014 - 2020 г.

Подробности: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/824e94a4-340e-44be-a43e-bdc50747ef7f