English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Община Пещера обяви сесия на Общински фонд за подкрепа на местни инициативи

Срок за кандидатстване: до 26.06.2022 г.
Общинският фонд за подкрепа на местни инициативи на община Пещера обяви сесия за финансиране през 2022 г. с приоритет „Общностни иновации за подобряване на средата и качеството на живот". Допустими кандидати в тази сесия на Фонда могат да бъдат:
  • неправителствени организации, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза,
  • читалища по реда на ЗНЧ,
  • домсъвети по реда на ЗУЕС,
  • местни културни и образователни институции.
Максималният размер на сумата, с която фондът може да подкрепи една местна инициатива е 2 500 лв. Инициативите могат да бъдат с продължителност не по-малка от 1 месец и да не надвишава 3 месеца, като трябва да се реализират на територията на община Пещера.

Проектните предложения се подават в Центъра за административно обслужване в Община Пещера с адрес: гр. Пещера 4550, община Пещера, ул. „Дойранска епопея" № 17, запечатани в непрозрачен плик с обозначени на него: сесията на фонда, наименование на подателя, адрес, телефонен номер, електронна поща и наименование на проектното предложение. Телефон за връзка: 0350/6-22-03; 6-22-08, вътр.118 - Весела Хамамджиева.

Крайният срок за подаване на формулярите е 17:30 часа на 27.06.2022 г.


Пакетът с документи, необходими за кандидатстване и изпълнение на проектните предложения е достъпен на интернет страницата на Община Пещера.

Фонд за подкрепа на местни инициативи на община Пещера е създаден в партньорство между община Пещера и Платформа АГОРА през 2018 г.

Подкрепата за Платформа АГОРА по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активни общности” е осигурена от Фондация „Америка за България". Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на АГОРА и не отразяват непременно вижданията на Фондация "Америка за България" или нейните партньори.