English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Програма "Субсидии за проекти с национално значение" на Национален фонд "Култура"

Срок за кандидатстване: до 30.11.2022 г.

Краен срок за кандидатстване:  30 ноември 2022 г.

Целите на програмата са да подкрепя приоритетно:
- проекти, предвиждащи реализиране на значимо събитие с национално и/или международно значение;
- честване на значима българска личност, допринесла за развитието на българската култура;
- издаване на книжно/дигитално тяло с фокус архив на българската културна памет;
- представяне на България на международно събитие.

Не се очаква кандидатът да отговаря на всички изброени цели. Разглеждат се кандидатури, отговарящи на поне една от посочените цели.

Дейностите, допустими за финансиране, са всички видове проектни събития и дейности, които са с голямо национално и/или международно значение в областта на културата и отговарят на поне една от посочените цели на програмата.

Общият бюджет на програмата е 200 000 лева, а най-голямата сума, за която можете да кандидатствате, е 30 000 лева.
Кандидати могат да бъдат всички български културни организации (юридически лица), включително и организации с нестопанска цел.
Подробните условия на програмата са публикувани на адрес: https://programs.ncf.bg/bg