English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ с покана за събиране на проектни предложения по програма „Подкрепа за личностно израстване и овластяване на момичета и жени“

Актуално   Срок за кандидатстване: от 08.09.2022 г. до 02.10.2022 г.

Програма „Подкрепа за личностно израстване и овластяване на момичета и жени“ е част от кампанията „Направи #1нещо за себе си“ на Фондация „Докова и Доков за бъдеще“.

Основната цел на програмата е да подобри информираността в обществото и да предостави условия за изграждане и осъзнаване на концепциите за овластяване, лично щастие и развитие на девойки (от 14 до 18 г.) и/или жени, които различни центрове, читалища или училища могат да предоставят.

Настоящата програма отразява и нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола чрез развитие на устойчиви стратегии за взаимодействие и овластяване с цел превенция на насилието и насърчаване на търсенето на помощ и подкрепа.

Бюджет: В рамките на конкурса ще бъдат финансирани проекти с минимален бюджет от 3 000 лева и максимален от 10 000 лева. Общият бюджет на Фондацията по настоящата програма е 40 000 лв.

Срокове:
    Подаване на писмо за интерес: 2 октомври 2022 г.
    Подаване на пълно проектно предложение: 7 ноември 2022 г.
    Начална дата на проектите: 1 февруари 2023 г.

Допустими кандидати за грантово финансиране: неправителствени организации в обществена полза; училища; читалища; центрове за развитие и/или подкрепа. Повече информация за програмата и документи за кандидатстване може да получите на страницата на Фондация „Докова и Доков за бъдеще“ - www.dokovi.bg.