English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Министерство на младежта и спорта: „Програма за развитие на спорта за всички”

Актуално   Срок за кандидатстване: до 05.12.2022 г.

„Програма за развитие на спорта за всички” за 2023 г., утвърдена със Заповед № РД-09-901/08.11.2022 г. на министъра на младежта и спорта

Акцентът в Програмата е създаване на предпоставки и условия за положителна промяна на съществуващата ниска и недостатъчна физическа активност на населението и нездравословния начин на живот чрез практикуването на физически упражнения и спорт. Това може да се осъществи постепенно чрез приобщаване към здравословна физическа активност на представители на различните социални групи от населението, независимо дали целта е укрепване на здравето, активния отдих в свободното време или подобряване на личните постижения в областта на спорта.

ОСНОВНА ЦЕЛ

Подпомагане на общественополезната дейност на спортни организации - лицензирани спортни федерации и национални спортни организации за създаване на условия за развитието на физическата активност и спорта за всички.


БЕНЕФИЦИЕНТИ И ОБХВАТ

1. Преки бенефициенти по програмата са спортни организации, развиващи спорта за всички, лицензирани многоспортови федерации, създадени по обединяващ принцип за практикуване на спорт и национални спортни организации, наричани по-нататък „спортни организации”.                                                      
2. Непреки бенефициенти, за които се очаква да има ефект и полза в резултат на изпълнение на проектите на спортните организации по т. 1, са представители на различни групи от населението, практикуващи спорт по обединяващ принцип (хора във и над трудоспособна възраст, военнослужещи и служители от въоръжените сили, служители от системата на Министерството на вътрешните работи, служители от Националната служба за охрана или по друг обединяващ принцип в областта на спорта за всички) и спортно-туристическа дейност.
3. В териториален аспект Програмата обхваща населените места в страната съобразно дейностите в одобрените проекти на спортните организации по т.
4. Във времеви аспект Програмата и дейностите в одобрените проекти се реализират ежегодно в рамките на календарната година.

Всички подробностии документи ще намерите на страницата на Министерство на младежта и спорта.

Проектите за финансово подпомагане по Програмата трябва да постъпят в деловодството на ММС до 17:30 часа на 5 декември 2022 година.