English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Министерство на младежта и спорта: „Спорт за децата в свободното време”

Срок за кандидатстване: до 01.12.2022 г.
Спортните клубове имат възможност да кандидатстват с проекти по Програмата на Министерство на младежта и спорта „Спорт за децата в свободното време” за организиране и провеждане на спортни занимания за деца през 2023 г.

Министърът на младежта и спорта утвърди със Заповед № РД-09-897/04.11.2022 г. програма на Министерство на младежта и спорта „Спорт за децата в свободното време” за 2023 г.

Основна цел на Програмата е създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие.

Предоставя се възможност на спортните клубове и техните треньори да провеждат за период от 6 месеца безплатни спортни занимания по предпочитан от децата спорт 2 или 3 пъти седмично, както и за селекция на талантливи деца.

Размерът на средствата за финансово подпомагане на проект на спортен клуб по Програмата е увеличен от 10 000 на 18 000 лв. През 2023 година спортните клубове ще получат повече средства за възнаграждения на треньорските кадри и за ползване на спортна база.

В тази връзка всички образци на документи за кандидатстване и за отчитане по Програмата са със съществени промени.

Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17:30 ч. на 1-ви декември 2022 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.

Образците на документи за кандидатстване и отчитане за 2023 г. са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми”, програма „Спорт за децата в свободното време” 2023 г.