English   14277 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за подаване на заявления за използване на финансиране, което не е свързано с разходите за дейности по спешна помощ в подкрепа на първоначалния прием по тематичния механизъм по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027

Актуално   Срок за кандидатстване: до 10.02.2023 г.

Допустимост на кандидатите по настоящата покана:
Местни и регионални власти и неправителствени организации, които участват в предоставянето на услуги за първоначален прием на разселени лица от Украйна.

Допустимост на целевите групи:
В обхвата на настоящата покана попадат разселени лица от Украйна, на които е предоставена временна закрила в контекста на Решение 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 година за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на член 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила.

Допустимост на дейностите:
Допустимите дейности са свързани с предоставяне на услуги за първоначален прием на посочените допустими целеви групи.

Възможности за използване на средствата
Разходите следва да бъдат извършени в периода от 24 февруари 2022 до 10 февруари 2023 г. Ретроактивно действие се допуска за дейности, които не са приключили към момента на сключване на договора.

Финансов ресурс:
Финансовият ресурс по настоящата покана е в размер на 482 362,63 евро, равняващи се на 943 404,83 лева.

Цялата информация по поканата и формулярите можете да намирите на сайта на МВР.