Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
18Набиране на предложения по фонда за двустранни отношения, Програма БГ 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак”

линк към страница

Укрепването на двустранните отношения между България и Норвегия е общата цел на финансовия механизъм. Двустранните отношения между двете държави ще бъдат улеснени посредством осъществяване на Програмата за партньорство.

Програмата ще улесни и още повече ще насърчи действията, свързани с укрепване на двустранните взаимоотношения между България и Норвегия, по конкретно създаването на контакти, обмена на информация, споделянето и предаването на ноу-хау, технологии, опит и добри практики между публичните организации на двете държави. Това също така ще позволи на България да се възползва от експертния опит и стандарти в рамките на Съвета на Европа.

Целта на Фонда е да осигури възможности за разширяване на съществуващите взаимоотношения и сътрудничество, които ще допринесат за общата цел на програмата– икономическа и социална кохезия, чрез изграждането на успешни/ жизнеспособни партньорства и надграждане над споделени партньорства и споделени ценности.

Финансирането по линия на този Фонд за двустранни отношения ще се предоставя за предложения обвързани с една от трите покани, двете схеми за малки грантови схеми и предварително дефинирания проект в рамките на Програмата БГ 12 „Домашно насилие и насилие основано на полов признак".

Програмата предвижда три покани за проектни предложения, две схеми за малки грантови безвъзмездни помощи и предварително дефиниран проект, както следва:

Мярка 1: Покана за представяне на проектни предложения "Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак"
Мярка 2: Покана за представяне на проектни предложения "Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи"
Мярка 3: Покана за представяне на проектни предложения: „Изследвания и събиране на данни
Мярка 4: Малка грантова схема "Услуги за подкрепа на жертви на домашно насилие"
Мярка 5: Малка грантова схема "Кампании за повишаване на информираността и чувствителността"
6. Предварително дефиниран проект – „Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак"

В съответствие с Регламента за изпълнение на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 и с Програмното споразумение за финансиране на Програма БГ12, фондът ще финансира следните мерки:

Мярка 1: търсене на партньори преди или по време на изготвяне на проектно предложение, което ще бъде подадено по някоя от горепосочените покани за набиране на проектни предложения и малки грантови схеми;
Мярка 2: създаване на контакти, обмен, споделяне и предаване на знания, технология, опит и най-добри практики между Бенефициенти по горепосочените покани за набиране на проектни предложения, малки грантови схеми и предварително дефиниран проект и и организации от Държавата – донор.

- Крайният срок за подаване на предложения по Мярка 1 (търсене на партньори за Проекти за донорско партньорство преди или по време (търсене на партньори преди или по време на изготвяне на проектно предложение, което ще бъде подадено по някоя от горепосочените покани за набиране на проектни предложения и малки грантови схеми) - 10 юли 2014

- Крайният срок за подаване на заявленията по Мярка 2 (създаване на контакти, обмен, споделяне и предаване на знания, технология, опит и най-добри практики между Популяризатори на проекти и организации в Държавата – донор) - непрекъснат, без конкретен краен срок, по време на срока на осъществяване на проекта, но не по-късно от 01.12.2015 г.

Повече информация можете да намерите тук.

 

Търсене на финансиране