Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (7 – 11 декември 2015 г.)

Правна

 

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Изминанала седмица се оказа богата на законодателни предложения и промени. Какво друго ново се случи в периода 7 – 11 декември 2015 г. - ето и акцентите:  

 

I. В „Държавен вестник”, бр. 95 от 08.12.2015 г. бе обнародван:

Нов Закон за счетоводството

Законът урежда по нов начин изискванията към текущото счетоводно отчитане, счетоводните документи и счетоводните системи в предприятията, към които се числят и юридическите лица с нестопанска цел. Детайлно са регламентирани общите изисквания за съдържанието и съставянето на финансовите отчети, както и задълженията за независим финансов одит, публичността на финансовите отчети и докладите за дейността, в това число и на НПО.

Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на някои отделни раздели.

Към текста на закона  

 

IIa. В извънредния брой 96 на „Държавен вестник” от 09.12.2015 г. бе обнародван:

Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на § 9 и 10, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Към текста на закона 

 

IIб. В „Държавен вестник”, бр. 97 от 11.12.2015 г. бе обнародван:

Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

Една от промените в закона касае осигуряването на прозрачност в дейността на администрацията чрез въвеждане на допълнително задължение за административните органи. Така с цел улесняване достъпа до обществена информация всеки ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт ще бъде длъжен периодично да публикува актуална информация, съдържаща проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта. Тази информация ще се публикува, съответно ще се обновява, в срок до 3 работни дни от приемането на съответния акт или от създаването на съответната информация.

Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник".

Към текста на закона 

 

II. На заседание на Министерски съвет от 9 декември 2015г. (сряда) бяха приети следните актове:

1. Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за заплащане на правната помощ  

Проектът накраткоПромените предвиждат подобряване на достъпа до правосъдие, който чрез правни съвети и консултации ще осигури правни услуги на възможно нак-широк кръг лица от уязвими социални групи. Правни съвети ще се предоставят по Националния телефон за първична правна помощ (НБПП) при Националното бюро за правна помощ, както и в регионални центрове за консултиране.

Също така се предвижда за правен съвет и за консултация по Националния телефон (0700 18 250) и в регионалните центрове за консултиране да се плаща по 30 лева на час от фонда на НБПП при реално дадени консултации.

За повече информация

 

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

Законопроектът накратко – с включването на наследниците на пострадалите от тежки умишлени престъпления се разширява се кръгът на лицата, които имат право на подпомагане и финансова компенсация при тези деяния. Предвижда се двойно увеличение на максималния размер за компенсация - от 5000 на 10 000 лв., а в случаите, когато се компенсират наследници на пострадалия, всеки от тях ще има право да бъде обезщетен с пълната сума, а не както досега – максималният размер да се поделя между всички.

За повече информация 

 

III. На Портала за обществени консултации на МС – www.strategy.bg беше публикуван за обществено обсъждане:


1. Проект на План за управление на Природен парк "Беласица"

Проектът накратко – поставят се основите и идеите за развитие на територията на Природен парк „Беласица”, като заедно с това се предвиждат начините за решаване на проблемите и за постигане на определените цели на управление за десетгодишен период. Основавайки се на различни механизми за ефикасно управление на територията, са определени ползванията и ползите за населението. В рамките на планирането територията на парка се разглежда в нейния регионален контекст.

Краен срок на обществените консултации - 17.12.2015 г., включително

За становища и коментари 

 

IV. На официалния сайт на Министерството на финансите бе публикуван за обществено обсъждане:

Проект на Постановление на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. http://www.minfin.bg/tdocs/1449847976.pdf

За коментари 

 

V.  В Народно събрание беше внесен за гласуване и приемане следният проект на:

 

1. Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

- Законът накратко: Определят се националната и институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и редът за предоставяне на финансова подкрепа чрез безвъзмездна финансова помощ. Посочват се също така специалните правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ. По смисъла на закона средствата  от  ЕСИФ са средствата от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския  социален  фонд  (ЕСФ),  Кохезионния  фонд  (КФ), Европейския  земеделски  фонд  за  развитие  на  селските  райони (ЕЗФРСР)  и Европейския  фонд  за  морско  дело  и  рибарство (ЕФМДР), предоставени по програми на Република България.

- Внесен: от Министерски съвет на 05.08.2015г.;

- Статус: внесен и приет в пленарна зала за второ четене на 10.12.2015г.;

- Предстои – да бъде обнародван в „Държавен вестник”.

 

2. Закон за изменение и допълнение на Закон за убежището и бежанците 

 

- Законът накратко - изрично се предоставя правото на достъп до чужденците, търсещи закрила, от представители на ВКБООН,  правителствени  и  неправителствени  организации, адвокати  и  лица,  предоставящи  правна  помощ  и  съвети, независимо къде се намира чужденецът - на ГКПП, в транзитна зона, в места за  задържане или в домове  за  настаняване. Предвиждат се текстове, с които се гарантира, че чужденците, търсещи закрила, са информирани относно реда за подаване на молба за международна закрила, процедурите, които следват и последиците от тях.

 

- Внесен: от Министерски съвет на 06.08.2015г.;

- Статус: внесен и приет в пленарна зала за второ четене на 11.12.2015г.;

- Предстои да бъде обнародван в „Държавен вестник”.

 

 Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...