Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
19Из българското законодателство между две календарни години (18 декември 2015 г. – 8 януари 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Последните дни от изминалата 2015 година бяха маркирани от няколко важни законодателни инициативи и обнародвани закона, докато първата работна седмица на новата 2016 година продължи във  ваканционно настроение поне що се касае до законодателните промени. Ето и какво по-важно се случи в българското законодателство в периода между старата и новата година (18 декември 2015 г. – 8 януари 2016 г.):  

 

I. В „Държавен вестник”, бр. 100, от 18.12.2015 г. бяха обнародвани:

1. Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

Съгласно новите промени в Конституцията, превърнали се в лице на съдебната реформа, Висшият съдебен съвет (ВСС) се разделя на две колегии – съдийска, състояща се от 14 членове, и прокурорска – с 11 членове. ВСС ще осъществява своите правомощия посредством работата на двете колегии и чрез пленум, който се състои от всички членове на ВСС.

Висшият адвокатски съвет ще има правото да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите. Досега такова право имаха само президентът, Министерският съвет, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, главният прокурор и най-малко една пета от народните представители.

Към текста на Закона.

 

2. Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието

С Правилника се уреждат дейността, устройството, управлението и организацията на работа на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието. Институтът организира и провежда дейности за повишаване квалификацията на педагогическите кадри като основа за кариерното им развитие, включително за организационната, управленската и финансовата компетентност на кадрите с ръководни функции в системата на образованието.

Към текста на Правилника.

Ia. В „Държавен вестник”, бр. 101, от 22.12.2015 г. бяха обнародвани:

Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове

Законът очертава националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В него се определят редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, специалните правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции.

Към текста на закона.  

 

• Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Част от промените предвиждат отпускането на средства по реда на закона да се реализира под формата на схеми за минимална помощ, когато е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Въведени са някои изменения в правилата за предоставяне на суми към работодатели. Например регистрирано лице ще може да кандидатства за предоставяне на суми за подкрепена заетост за всяко безработно лице с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, насочено от АЗ, което е устроило на работа на несубсидирано работно място за срок, не по-кратък от 12 месеца. За всяко разкрито работно място, за което се наема безработно лице с трайни увреждания, насочено от поделението на АЗ, на работодателя ще се предоставят суми за времето на работа, но за не по-малко от 3 месеца и не повече от 12 месеца.

Към текста на закона.  

 

Национална здравна стратегия 2020

 

. В „Държавен вестник”, бр. 1 от 05.01.2016 г. беше обнародвано:

Постановление за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

Новият размер на минималната месечна работна заплата за страната вече е 420 лв., а минималната часова работна заплата - 2,50 лв., при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица в рамките на пълен работен месец.

Постановлението влезе в сила от 1 януари 2016 г.

Към текста на постановлението.

  

II. На заседание на Министерски съвет от 23 декември 2015 г. (сряда) беше приет следният акт:

Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие „България 2020” в периода 2016-2018 г.

Планът накраткоОсновната цел на документа е да се допринесе за постигането на трите стратегически цели на Националната програма за реформи (НПР) – 1) повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; 2) изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението; 3) повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

За повече информация.

 

IIa. На заседание на Министерски съвет от 30 декември 2015 г. (сряда) беше приет следният акт:

План за 2016 г. за изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)


Планът накратко – Групирани мерки в 12 стратегически направления. Сред тях са: насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца; подобряване на репродуктивното здраве, общата демографска информираност и репродуктивна култура на населението; разработване на адекватна миграционна и имиграционна политика и намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст, възприемането на комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве, повишаване на образователното, духовно и културно равнище, квалификация, способности и умения на населението от всички възрастови групи и др.

За повече информация.

 

III. На Портала за обществени консултации на МСwww.strategy.bg, беше публикуван за обществено обсъждане:


1. Проект на План за изпълнение за 2016-2017 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020 г.)


Проектът накратко Продължава се действието на мерките от предишния период на изпълнение на Стратегията, довели до положителни резултати, и се предлагат нови мерки, по които е постигнат консенсус в Координационното звено.

Краен срок на обществените консултации - 06.01.2016 г.

Становища и коментари.

 

 


Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

11.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

27.02.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

12.02.2019
Важно за всички ЮЛНЦ Важно за всички ЮЛНЦ

До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение ...