Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство между две календарни години (18 декември 2015 г. – 8 януари 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.


Последните дни от изминалата 2015 година бяха маркирани от няколко важни законодателни инициативи и обнародвани закона, докато първата работна седмица на новата 2016 година продължи във  ваканционно настроение поне що се касае до законодателните промени. Ето и какво по-важно се случи в българското законодателство в периода между старата и новата година (18 декември 2015 г. – 8 януари 2016 г.):  

 

I. В „Държавен вестник”, бр. 100, от 18.12.2015 г. бяха обнародвани:

1. Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

Съгласно новите промени в Конституцията, превърнали се в лице на съдебната реформа, Висшият съдебен съвет (ВСС) се разделя на две колегии – съдийска, състояща се от 14 членове, и прокурорска – с 11 членове. ВСС ще осъществява своите правомощия посредством работата на двете колегии и чрез пленум, който се състои от всички членове на ВСС.

Висшият адвокатски съвет ще има правото да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите. Досега такова право имаха само президентът, Министерският съвет, Върховният касационен съд, Върховният административен съд, главният прокурор и най-малко една пета от народните представители.

Към текста на Закона.

 

2. Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието

С Правилника се уреждат дейността, устройството, управлението и организацията на работа на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието. Институтът организира и провежда дейности за повишаване квалификацията на педагогическите кадри като основа за кариерното им развитие, включително за организационната, управленската и финансовата компетентност на кадрите с ръководни функции в системата на образованието.

Към текста на Правилника.

Ia. В „Държавен вестник”, бр. 101, от 22.12.2015 г. бяха обнародвани:

Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове

Законът очертава националната институционална рамка за управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. В него се определят редът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, специалните правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, както и правилата за верифициране и сертифициране на допустимите разходи и за извършване на плащанията и на финансовите корекции.

Към текста на закона.  

 

• Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Част от промените предвиждат отпускането на средства по реда на закона да се реализира под формата на схеми за минимална помощ, когато е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis.

Въведени са някои изменения в правилата за предоставяне на суми към работодатели. Например регистрирано лице ще може да кандидатства за предоставяне на суми за подкрепена заетост за всяко безработно лице с трайни увреждания или от други групи в неравностойно положение на пазара на труда, насочено от АЗ, което е устроило на работа на несубсидирано работно място за срок, не по-кратък от 12 месеца. За всяко разкрито работно място, за което се наема безработно лице с трайни увреждания, насочено от поделението на АЗ, на работодателя ще се предоставят суми за времето на работа, но за не по-малко от 3 месеца и не повече от 12 месеца.

Към текста на закона.  

 

Национална здравна стратегия 2020

 

. В „Държавен вестник”, бр. 1 от 05.01.2016 г. беше обнародвано:

Постановление за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната

Новият размер на минималната месечна работна заплата за страната вече е 420 лв., а минималната часова работна заплата - 2,50 лв., при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица в рамките на пълен работен месец.

Постановлението влезе в сила от 1 януари 2016 г.

Към текста на постановлението.

  

II. На заседание на Министерски съвет от 23 декември 2015 г. (сряда) беше приет следният акт:

Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие „България 2020” в периода 2016-2018 г.

Планът накраткоОсновната цел на документа е да се допринесе за постигането на трите стратегически цели на Националната програма за реформи (НПР) – 1) повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; 2) изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението; 3) повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

За повече информация.

 

IIa. На заседание на Министерски съвет от 30 декември 2015 г. (сряда) беше приет следният акт:

План за 2016 г. за изпълнението на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)


Планът накратко – Групирани мерки в 12 стратегически направления. Сред тях са: насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца; подобряване на репродуктивното здраве, общата демографска информираност и репродуктивна култура на населението; разработване на адекватна миграционна и имиграционна политика и намаляване на броя на емигриращите млади хора в репродуктивна възраст, възприемането на комплексен междусекторен подход за активен и продуктивен живот на възрастните хора в добро здраве, повишаване на образователното, духовно и културно равнище, квалификация, способности и умения на населението от всички възрастови групи и др.

За повече информация.

 

III. На Портала за обществени консултации на МСwww.strategy.bg, беше публикуван за обществено обсъждане:


1. Проект на План за изпълнение за 2016-2017 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020 г.)


Проектът накратко Продължава се действието на мерките от предишния период на изпълнение на Стратегията, довели до положителни резултати, и се предлагат нови мерки, по които е постигнат консенсус в Координационното звено.

Краен срок на обществените консултации - 06.01.2016 г.

Становища и коментари.

 

 


Автор: Айлин Юмерова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...