Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (11 – 15 януари 2016 г.)

Правна
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 11 – 15 януари 2016 г.:  

 

I. В „Държавен вестник”, бр. 4 от 15.01.16 г. беше обнародвано:

1. Постановление за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Постановлението накратко: Предвижда се към Министерски съвет да бъде създаден консултативен орган - Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа. Съветът ще координира изпълнението на политиките за прилагане на Стратегията, ще извършва мониторинг на изпълнението на стратегическите цели на Стратегията, ще приема Пътни карти за изпълнение на стратегическите цели и др.

Като членове на Съвета ще бъдат включени по 1 представител на 5 професионални организации на съдиите, прокурорите, следователите, съдебните служители и по 1 представител на 5  неправителствени организации, работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа, с реализирани през последните 5 години конкретни инициативи в тази сфера.

Към текста на постановлението

 

II. На заседание на Министерски съвет от 13 януари 2016 г. (сряда) беше приет следният акт:

1. Проект на Закон за държавните помощи

Проектозаконът накратко Предвижда се новият закон да елиминира съществуващата към момента нормативна празнота и да въведе национален механизъм за възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ. Промени ще подпомогнат администраторите на помощ и бенефициентите във връзка с предоставянето на държавни помощи чрез използване на национален и европейски финансов ресурс.

 

Също така се подобрява съществуващата процедура по налагане на санкции за неизпълнение на законодателството по държавните помощи. Този процес ще се поеме от Агенцията за държавна финансова инспекция.

За повече информация 

 

2. Постановление за създаване на Съвет по прилагане на актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система

Постановлението накратко – Министерски съвет одобри създаването на Съвет, който да работи като консултативен орган към правителството и да бъде натоварен с функции по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа. В това число Съветът ще взима решения за провеждане на публични обсъждания чрез организиране на кръгли маси или други дискусионни форуми по въпроси от особена значимост.

Регламентирани са критериите за членство на неправителствените организации в Съвета. За да се включат в състава на Съвета те трябва да са работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа и да са с реализирани конкретни инициативи в тази сфера. Одобрените организации ще участват в заседанията на Съвета на ротационен принцип.

За повече информация

 

III. В Народно събрание беше внесен за гласуване и приемане следният проект на:

 

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане 

 

- Законът накратко: Приета е нова дефиниция за социални услуги, изменя се и редът за достъп до социални услуги, като се въвежда ограничение от 3 години за настаняванията в специализирани институции за деца и хора с увреждания. Въвежда се и мултидисциплинарна оценка за всички деца и възрастни, желаещи да ползват социални услуги.

 

Дава се възможност по преценка на кмета на общината, при обявяване на конкурс за възлагане на социални услуги, дейности , делегирани от държавата и местни дейности, да включи в конкурса допълнително изискване доставчикът да осигури необходимата материална база за предоставяне на услугата, предмет на възлагане.

 

Въведен е и нов ред за настаняване на лица, поставени под пълно или частично запрещение в специализирани институции чрез приемане на текстове, които отговарят на Конвенцията за правата на хората с увреждания и позволяват за първи път в България прилагането на стандартите на чл. 12, с които се постига зачитане на волята на лицето и неговите лични предпочитания.

 

- Внесен: от Министерски съвет на 05.08.2015г.;

- Статус: внесен и приет в пленарна зала за второ четене на 15.01.2016 г.;

- Предстои да бъде обнародван в „Държавен вестник”.

 

2. Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ  

- Законът накратко: Изгражда се цялостна електронизация на регистър БУЛСТАТ. Вече държавните органи и банките няма да изискват писмени справки или удостоверения от НПО, а ще бъдат длъжни  да проверяват служебно вписаните обстоятелства за конкретното лице. Промените предвиждат намаляване на таксите за услугите, предоставяни от регистър БУЛСТАТ.

- Внесен: от Министерски съвет на 08.06.2015г.;

- Статус: внесен и приет в пленарна зала за второ четене на 14.01.2016 г.;

- Предстои да бъде обнародван в „Държавен вестник”.


 


Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...