Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (18 – 22 януари 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 18 – 22 януари 2016 г.: 

I. На заседание на Министерски съвет от 20 януари 2016 г. (сряда) беше приет следният акт:

1. Решение за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2016 г.

Решението накратко - Националният план за действие по заетостта през 2016 г. ще бъде финансиран в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда в размер на 73 млн. лв. С осигурената сума се очаква в заетост да бъдат включени над 21 400 безработни лица, а в обучение – още близо 11 000. Нова насърчителна мярка в плана е въвеждането на дуалното обучение за безработни лица без квалификация.

С приетия план се дава за първи път възможност за аутсорсване на услуги за безработни лица. За целта ще се предоставят суми за „подкрепена заетост“ на регистрирани фирми посредници за безработни лица, които срещат най-големи трудности при устройване на работа, поради това, че са с висока степен на инвалидност, други проблеми или са от най-рисковите групи.

За повече информация.

2. Постановление за изм.и доп.на Устройствения правилник на ДАЗД

Постановлението накратко: С промените се прави оптимизация на териториалните отдели на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“. Техният брой се намалява от пет на три при запазване на обхвата на териториалната компетентност, като се цели да се постигне по-голяма оперативност на база съществуващата добра взаимосвързаност и координация. Общата щатна численост на персонала се запазва.

За повече информация.

ІІ. На Портала за обществени консултации на МС www.strategy.bg, беше публикуван за обществено обсъждане:
 

1. Проект на План за управление на Национален парк „Централен Балкан“

Проектът на План за управление на Национален парк “Централен Балкан” е основният

официален документ, отнасящ се до особеностите и ценността на биологичното

разнообразие на Парка, до конкретните проблеми в него и начините за опазването му.

Краен срок на обществените консултации: 06.02.2016 г.

За повече информация.

III. В Народно събрание беше внесен за гласуване и приемане следният проект на:

1. Законопроект за държавните помощи

 

Законопроектът накратко: Уредбата включва:

1. предоставяне на държавни и минимални помощи;

2. изпълнение на процедурите по уведомяване съгласно чл. 108, ал. 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ, C 326 от 26 октомври 2012 г.) за предоставяне на държавни помощи;

3. определяне на категориите държавни помощи, съвместими с Вътрешния пазар;

4. изпълнение на задължението за докладване, събиране, регистриране и съхраняване на данни;

5. възстановяване на неправомерна и несъвместима държавна помощ;

6. оценка на държавните помощи, за които не е задължително уведомяване на Европейската комисия, за съответствие с правилата за групово освобождаване или с приложимите актове на Европейския съюз.


ІV. На интернет страницата на Министерство на околната среда и водите беше публикувана обява за обществено обсъждане на:

1. Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на реда и начина за разходване през 2016 г. на приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг.


Накратко проекта на решението: проект на Решение на Министерския съвет цели да определи реда и начина за разходване през 2016 г. на приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, постъпили в бюджета на Министерство на околната среда и водите до 31 декември 2012г.

В проекта на Решение се предлага през 2016 г. част от сумата да бъде предоставена за управление на Националния доверителен екофонд (НДЕФ). в рамките на Инвестиционната програма за климата, както и за насърчаване  използването на електромобили и хибридни автомобили от публичните институции,с което се цели да се повиши качеството на атмосферния въздух и да се постигнат намаления на емисии парникови газове.

Крайна дата за съгласуване: 04.02.2016 г.

За повече информация.
Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...