Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (25 – 29 януари 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 25 – 29 януари 2016 г.: 

I. В „Държавен вестник”, бр. 7 от 26.01.16 г. беше обнародвано:


1. Решение за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.

Освобождава се Невин Халил Хасан като член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Текстът на решението.

2. Решение относно проведения на 25 октомври 2015 г. национален референдум

Народното събрание подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите и при разписани законови гаранции за тайната на вота, гражданския контрол върху изборния процес и сигурността на информационните системи.

Текстът на решението.


IІ. В „Държавен вестник”, бр. 8 от 29.01.16 г. беше обнародвано:


1. Закон за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане

Законът дава нова дефиниция на термина "Социална услуга": „Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността и в специализирани институции.”

Ново изискване за предоставяне на социалните услуги в специализирани институции - само след изчерпване на възможностите за предоставяне на социални услуги в общността.

Настаняването на деца, лица с трайни увреждания и лица, поставени под запрещение, в специализирани институции не може да бъде за срок, по-дълъг от 3 години.

Социалните услуги се предоставят след индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и въз основа на индивидуален план за подкрепа, разработени от мултидисциплинарен екип, чийто състав и методи на работа се определят с правилника за прилагане на закона.

Социалните услуги за лица, поставени под запрещение, се предоставят съобразно желанието на лицето и становището на неговия настойник или попечител, като в случай на противоречие водещо е желанието на лицето, нуждаещо се от социална услуга.

Текст на закона.

2. Закон за изменение и допълнение на Регистър БУЛСТАТ

Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията вече ще бъде централизиран електронен регистър и за всяко подлежащо на вписване лице ще се води дело в електронна форма. В делото ще се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, и други документи. Въведени за нови правила за заявяване на вписвания и заличавания.

Текст на закона.

 

III. В Народно събрание беше внесен за гласуване и приемане следният проект на:

1. Законопроект за Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия и аварии

 

Законопроектът накратко: Към Съвета за намаляване на риска от бедствия се създава постоянна Национална координационна група, която включва заемащи ръководна длъжност представители на министерствата, ведомствата, Българската академия на науките, висши училища, научно-изследователски институти, Националното сдружение на общините в Република България и юридически лица, включително представители на неправителствени организации, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

Създават се и общински съвети за намаляване на риска от бедствия, чиито членове могат да бъдат и НПО.

 

Към текста на законопроекта.Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...