Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
12Из българското законодателство през изминалата седмица (08 – 12 февруари 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 0812 февруари 2016 г.: 

I. На заседание на Министерски съвет от 10 февруари 2016 г. бяха приети следните актове:


1. Решение за приемане на План за управление на Природен пapk „Персина".

Планът цели да осигури постигането на целите на природния парк за опазване и поддържане на разнообразието на екосистемите и на видовете от флората и фауната, осъществяване на научни, образователни и рекреационни дейности, както и създаване на предпоставки за развитието на туризъм и екологосъобразен поминък на местното население. Планът определя главните цели на управление, функционалното зониране на територията и приоритетните дейности за изпълнение през следващите години. С приемането на плана се очаква да се постигне значителен обществен ефект не само в областта на опазване на биологичното разнообразие, а и в посока на развитие на екологичния туризъм, прилагане на устойчиви практики в горите и селското стопанство, привличане на донори и повишаване на социалния статус на местното население в pегиона на Природния парк.

Повече информация.


2
. Постановление за изменение на Постановление №119 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на Национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 г.

Съгласно него възнагражденията за служителите от всички структури и звена, които осъществяват функции по управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), ще бъдат финансирани по линия на техническата помощ на Оперативна програма „Добро управление”.3. Решение за приемане на Национална програма за младежта (2016-2020).

Програмата ще допринесе за постигане на стратегическите цели на Националната стратегия за младежта чрез реализиране на осем оперативни цели и петнадесет дейности, насочени към насърчаване на личностното развитие и икономическата активност на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване, повишаване на гражданската активност на младите хора и др.


 

II. На Портала за обществени консултации на МС - www.strategy.bg, бяха публикувани за обществено обсъждане:


1. Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс.

Проектът предвижда увеличаване на правата и разширяване  на кръга на пострадали от престъпления, задължително ползване на сини стаи при изслушване на деца и разпит на пострадали от насилие, въвеждане на възстановителното правосъдие и медиация в наказателното производство.

Дата на приключване на общественото обсъждане: 26.02.2016 г.2. Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2015 – 2020 г.

За повече информация.

Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

10.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (2 – 6 декември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (2 – 6 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

03.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 ноември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (25 – 29 ноември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

27.11.2019
Покана към ЮЛНЦ за заявяване на желание за членство в Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси за периода 2020-2022 г.

Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет ...