Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25Из българското законодателство през изминалата седмица (15 – 19 февруари 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 1519 февруари 2016 г.: 

I. В „Държавен вестник”, бр. 13 от  16.02.2016 г. беше обнародвано:

1. Закон за обществените поръчки

Изцяло новият закон отменя Закона за обществените поръчки приет през 2004 г. и многократно изменян след това.

Към текста на закона. 

 

IІ. В „Държавен вестник”, бр. 14 от 19.02.2016 г. беше обнародвано:

1. Постановление № 33 от 16 февруари 2016 г. за изменение на Постановление № 119 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014 – 2020 г.

Съгласно приетите изменения разходите за възнаграждения за служителите от управляващите органи, междинните звена, сертифициращите органи, одитния орган, централното координационно звено, дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в структурата на Министерството на вътрешните работи, както и от други структури и звена, които изпълняват функции, свързани с управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), се считат за допустими за финансиране по линия на техническа помощ, при условие че дейностите, изпълнявани от тези служители, свързани с управлението на средствата от ЕСИФ, са определени в длъжностните им характеристики.

Към постановлението. 

 

ІІI. На заседание на Министерски съвет от 17 февруари 2016 г. бяха приети следните актове:


1. Решение за признаване на кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България” за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

С решението Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България” със седалище и адрес на управление в София, община „Илинден", ул. „Вардар“ № 71, се признава за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 години.

Повече информация.

 

ІV. На интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика беше публикувано:

1. План за действие по социална икономика 2016-2017 г.

Планът описва действията, финансовите средства, източниците на финансиране, отговорните институции, сроковете и индикаторите за изпълнението му.

За повече информация.

 

V. На интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и  благоустройството беше публикувано:

Обява за процедура за подбор на „Експерт по мониторинг на инвестиционни проекти” в по Програмата Интеррег – Инструмент за предприсъединителна помощ за ТГС България-Сърбия 2014 -2020 г. Краен срок за подаване на документи: 25 февруари 2016 г.

Към обявата.

 

VІ. На интернет страницата на Столична община беше публикувано:

1. Информационни дни по Програма Европа 2016

Осма поредна година Столична община подкрепя проектни инициативи на неправителствени организации чрез Програма Европа. Приоритетите на Програма Европа за 2016 г. са свързани със стратегията „Европа 2020” на Европейския съюз, Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на София 2014-2020, Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020”, както и с избора на София за Европейска столица на спорта 2018 г. На 25 февруари /четвъртък/ от 14:00 ч. до 17:30 ч. и на 26 февруари 2016 г. /петък/ от 10:00 ч. до 16:00 ч., в сградата на Столична община на ул. „Париж“ №1, ще се проведат Информационни дни по процедурата за кандидатстване с проектни предложения по Програма Европа на Столична община за 2016 г.

За повече информация.

 Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

20.06.2019
Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неп ...

17.06.2019
Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията Краен срок за годишно отчитане в Агенция по вписванията

В срок до 1 юли 2019 г. всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, читалище), което ...

10.06.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (29 май – 7 юни 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...