Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (22 – 26 февруари 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 22 – 26 февруари 2016 г.: 

I. На заседание на Министерски съвет от 24 февруари 2016 г. бяха приети следните актове:


1. План за управление на Природен парк „Беласица”

С планът се определят общата характеристика на защитената територия и компонентите й, функционалното зониране и режимите на територията, както и главните цели на управление.

Повече информация. 

 

ІІ. В порталът strategy.bg бяха публикувани за обществено обсъждане следните документи:

1. Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат.

Списъкът съдържа 313 набора от данни от обществено значение, които да бъдат публикувани в отворен формат в срок до края на 2016 г. на Портала за отворени данни (www.opendata.government.bg). Сроковете за публикуването им са определени съобразно със състоянието на данните (формат, честота на обновяване на информацията, метаданни и др.). Предложенията са направени от администрацията на Министерския съвет, от организациите от обществения сектор и от неправителствени организации.
Срок: 07.03.2016 г.

Към документа.


2. Проект на Постановление за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

На базата на определените нормативи ежегодно ще бъдат разпределяни по първостепенни разпоредители с бюджет средствата за закупуване на предоставяните за безвъзмездно ползване познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

Предоставянето за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти цели намаляване на броя на необхванатите и отпадащите от образователната система ученици и повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес.

Очакваните резултати от предоставянето за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти са намаляване на броя на необхванатите и отпадащите от образователната система ученици и повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес.

Към документа.

 

ІІІ. На интернет страницата на Министерство на правосъдието беше публикувано:

1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Законопроектът има за цел да осигури статута на ВСС като независим и ефективен орган, гарантиращ прозрачни назначения в съдебната власт и ползващ се с доверието на обществото и на съдиите, прокурорите и следователите. Промяната в структурата и организацията на ВСС не допуска членовете на ВСС, които представляват прокурорите и следователите, да участват в решаването на кадрови и дисциплинарни въпроси на съдиите и обратното.

Посредством въвеждането на достатъчно дълги срокове за избирането на членове на ВСС, на правила за изслушването и избирането поотделно на всеки  кандидат и на изисквания за предоставяне на подробна информация и документация от кандидатите се гарантира информираният избор, провеждан при широка представителност, ясни условия, изцяло прозрачни правила за тайно и пряко гласуване. Чрез предлаганите изменения се цели гласуването за личности с доказани професионални качества и морален авторитет.

Ограничаването на политическото влияние върху кадровите решения на колегиите се осигурява чрез предвиденото квалифицирано мнозинство от 8 гласа за съдийската и 6 за прокурорската колегия. Прозрачността на вземаните решения по кадрови въпроси се постига чрез провеждането на явно гласуване и недопускането на въздържане при гласуването.

За да се избегне бюрократизирането на работата на ВСС и откъсването му от проблемите на магистратската общност, се предвижда възможността за участие на действащи магистрати при атестирането на съдии, прокурори и следователи.

За повече информация.

 

ІV. На интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика беше публикувано:

1. Проект на Годишен доклад за 2015 г. за изпълнение на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2014 – 2015 г.

В проекта на доклад са отразени дейностите, осъществени през 2015 г. от отговорните за изпълнението на Плана институции и ведомства. Информацията е структурирана в осем части – в съответствие с оперативните цели на Плана, като докладът в своята цялост свидетелства за пряката ангажираност на всички отговорни институции по проблемите на хората с увреждания в България.За повече информация.

 

V. На интернет страницата на Министерство на културата беше публикувано:

1. Проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права.

Проектът на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права (ЗКУАСП) е изготвен с цел имплементиране на  Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар („Директивата”). Държавите – членки на Европейския съюз са длъжни да отразят тази директива във вътрешното си законодателство най-късно до 10.04.2016 г.

За повече информация.

 Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...