Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Из българското законодателство през изминалата седмица (22 – 26 февруари 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 22 – 26 февруари 2016 г.: 

I. На заседание на Министерски съвет от 24 февруари 2016 г. бяха приети следните актове:


1. План за управление на Природен парк „Беласица”

С планът се определят общата характеристика на защитената територия и компонентите й, функционалното зониране и режимите на територията, както и главните цели на управление.

Повече информация. 

 

ІІ. В порталът strategy.bg бяха публикувани за обществено обсъждане следните документи:

1. Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат.

Списъкът съдържа 313 набора от данни от обществено значение, които да бъдат публикувани в отворен формат в срок до края на 2016 г. на Портала за отворени данни (www.opendata.government.bg). Сроковете за публикуването им са определени съобразно със състоянието на данните (формат, честота на обновяване на информацията, метаданни и др.). Предложенията са направени от администрацията на Министерския съвет, от организациите от обществения сектор и от неправителствени организации.
Срок: 07.03.2016 г.

Към документа.


2. Проект на Постановление за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

На базата на определените нормативи ежегодно ще бъдат разпределяни по първостепенни разпоредители с бюджет средствата за закупуване на предоставяните за безвъзмездно ползване познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

Предоставянето за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти цели намаляване на броя на необхванатите и отпадащите от образователната система ученици и повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес.

Очакваните резултати от предоставянето за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти са намаляване на броя на необхванатите и отпадащите от образователната система ученици и повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес.

Към документа.

 

ІІІ. На интернет страницата на Министерство на правосъдието беше публикувано:

1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

Законопроектът има за цел да осигури статута на ВСС като независим и ефективен орган, гарантиращ прозрачни назначения в съдебната власт и ползващ се с доверието на обществото и на съдиите, прокурорите и следователите. Промяната в структурата и организацията на ВСС не допуска членовете на ВСС, които представляват прокурорите и следователите, да участват в решаването на кадрови и дисциплинарни въпроси на съдиите и обратното.

Посредством въвеждането на достатъчно дълги срокове за избирането на членове на ВСС, на правила за изслушването и избирането поотделно на всеки  кандидат и на изисквания за предоставяне на подробна информация и документация от кандидатите се гарантира информираният избор, провеждан при широка представителност, ясни условия, изцяло прозрачни правила за тайно и пряко гласуване. Чрез предлаганите изменения се цели гласуването за личности с доказани професионални качества и морален авторитет.

Ограничаването на политическото влияние върху кадровите решения на колегиите се осигурява чрез предвиденото квалифицирано мнозинство от 8 гласа за съдийската и 6 за прокурорската колегия. Прозрачността на вземаните решения по кадрови въпроси се постига чрез провеждането на явно гласуване и недопускането на въздържане при гласуването.

За да се избегне бюрократизирането на работата на ВСС и откъсването му от проблемите на магистратската общност, се предвижда възможността за участие на действащи магистрати при атестирането на съдии, прокурори и следователи.

За повече информация.

 

ІV. На интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика беше публикувано:

1. Проект на Годишен доклад за 2015 г. за изпълнение на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2014 – 2015 г.

В проекта на доклад са отразени дейностите, осъществени през 2015 г. от отговорните за изпълнението на Плана институции и ведомства. Информацията е структурирана в осем части – в съответствие с оперативните цели на Плана, като докладът в своята цялост свидетелства за пряката ангажираност на всички отговорни институции по проблемите на хората с увреждания в България.За повече информация.

 

V. На интернет страницата на Министерство на културата беше публикувано:

1. Проект на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права.

Проектът на Закон за колективното управление на авторското право и сродните му права (ЗКУАСП) е изготвен с цел имплементиране на  Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар („Директивата”). Държавите – членки на Европейския съюз са длъжни да отразят тази директива във вътрешното си законодателство най-късно до 10.04.2016 г.

За повече информация.

 Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

23.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...