Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (29 февруари - 02 март 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 29 февруари - 02 март 2016 г.:
 

I. На заседание на Министерски съвет от 02 март 2016 г. бяха приети следните актове:


1. Предложение за промени в Закона за съдебната власт.

Част от предложенията за промени включват пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от магистратската квота при широка представителност, ясни условия и тайно гласуване, а решенията за назначаване, повишаване и освобождаване на магистрати да се вземат самостоятелно от колегията на съдиите и колегията на прокурорите и следователите при условия на явен вот и без „въздържал се”.

 Повече информация.


2. Предложение за удостояване на Янка Такева с орден „Стара планина".

Правителството предлага на Президента на Република България да удостои Янка Такева с орден „Стара планина“ – първа степен, за нейния значителен принос към развитието на образованието и гражданското общество и по повод 25-годишнината на Синдиката на българските учители.
За информация.

3. Отказ за признаване на две сдружения за национално представителни организации към Съвета за интеграция на хората с увреждания.

Правителството отказа да признае сдруженията „Национална асоциация на ресурсните учители“ и „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ за национално представителни организации в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

За повече информация.

4. Приет е двугодишен План за развитие на социалната икономика

Министерският съвет прие План за действие по социална икономика за периода 2016-2017 г. Целта на документа е развитие и популяризиране на социалната икономика и предприемачество.

В плана са заложени редица информационни кампании и форуми за повишаване на видимостта на социалните предприятия в България, както и представяне на добрите практики в тази сфера. За създаване на институционална подкрепа е предвидено провеждането на Академия за социални предприемачи. Ще се разработят и учебни програми по социална икономика за учебно-тренировъчните фирми.

За информация.


ІІ. В порталът strategy.bg бяха публикувани за обществено обсъждане следните документи:

1. Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от ЗОП пред КЗК и ВАС.

В съответствие с разпоредбите на ЗОП, за да се осигури техническа възможност за неговото прилагане, е предвидено Министерският съвет да приеме правилник за прилагане на закона. Предвид рамковия характер на закона, от съществена необходимост е правилникът да влезе в сила едновременно с него. Съгласно § 26 от преходните и заключителни разпоредби на ЗОП Министерският съвет приема правилника за прилагане на закона, наредбата по чл. 13, ал. 2 и тарифата по чл. 220, ал. 1 в срок до 15 април 2016 г.

Срок: 16.03.2016 г.

Към документа.


2. Проект на Наредба за предучилищното образование
С проекта на акта се определят:

1.  организацията на дейностите в предучилищното образование;

2.  прилагането на програмна система;

3.  механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищното образование;

4.  образователните направления, по които се осъществява предучилищното образование;

5.  целите и съдържанието на отделните образователни направления;

6. изискванията за резултатите от обучението по всяко образователно направление в отделните възрастови групи.

Новите моменти в областта на предучилищното образование са свързани с: постъпване на децата на две години в детската градина; разработване на програмна система от всяка детска градината/училище; осъществяване на почасова и самостоятелна организация на предучилищното образование; въвеждане на учебно и неучебно време; определяне на резултати от предучилищното образование и регламентиране на сътрудничеството и взаимодействието с родителите.
Срок: 18.03.2016 г.
Към документа.


3. Проект на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г.

Стратегията залага за постигане определена визия за състоянието на  децентрализацията на държавното управление в България през 2025 г. Според нея властите на общинско, областно и регионално ниво в края на периода трябва да разполагат с достатъчни собствени ресурси за осъществяване на широк кръг от правомощия и предоставяне на качествени публични услуги при активно включване на гражданите в управлението. Тази визия може да бъде постигната чрез работа по четири стратегически цели и принадлежащите им приоритетни области, заложени в стратегията.

Срок: 25.03.2016 г.

Към документа.Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...