Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20Из българското законодателство през изминалата седмица (29 февруари - 02 март 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 29 февруари - 02 март 2016 г.:
 

I. На заседание на Министерски съвет от 02 март 2016 г. бяха приети следните актове:


1. Предложение за промени в Закона за съдебната власт.

Част от предложенията за промени включват пряк избор на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от магистратската квота при широка представителност, ясни условия и тайно гласуване, а решенията за назначаване, повишаване и освобождаване на магистрати да се вземат самостоятелно от колегията на съдиите и колегията на прокурорите и следователите при условия на явен вот и без „въздържал се”.

 Повече информация.


2. Предложение за удостояване на Янка Такева с орден „Стара планина".

Правителството предлага на Президента на Република България да удостои Янка Такева с орден „Стара планина“ – първа степен, за нейния значителен принос към развитието на образованието и гражданското общество и по повод 25-годишнината на Синдиката на българските учители.
За информация.

3. Отказ за признаване на две сдружения за национално представителни организации към Съвета за интеграция на хората с увреждания.

Правителството отказа да признае сдруженията „Национална асоциация на ресурсните учители“ и „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ за национално представителни организации в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

За повече информация.

4. Приет е двугодишен План за развитие на социалната икономика

Министерският съвет прие План за действие по социална икономика за периода 2016-2017 г. Целта на документа е развитие и популяризиране на социалната икономика и предприемачество.

В плана са заложени редица информационни кампании и форуми за повишаване на видимостта на социалните предприятия в България, както и представяне на добрите практики в тази сфера. За създаване на институционална подкрепа е предвидено провеждането на Академия за социални предприемачи. Ще се разработят и учебни програми по социална икономика за учебно-тренировъчните фирми.

За информация.


ІІ. В порталът strategy.bg бяха публикувани за обществено обсъждане следните документи:

1. Проект на ПМС за приемане на Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки и Тарифа за таксите, които се събират за производствата по Глава двадесет и седма от ЗОП пред КЗК и ВАС.

В съответствие с разпоредбите на ЗОП, за да се осигури техническа възможност за неговото прилагане, е предвидено Министерският съвет да приеме правилник за прилагане на закона. Предвид рамковия характер на закона, от съществена необходимост е правилникът да влезе в сила едновременно с него. Съгласно § 26 от преходните и заключителни разпоредби на ЗОП Министерският съвет приема правилника за прилагане на закона, наредбата по чл. 13, ал. 2 и тарифата по чл. 220, ал. 1 в срок до 15 април 2016 г.

Срок: 16.03.2016 г.

Към документа.


2. Проект на Наредба за предучилищното образование
С проекта на акта се определят:

1.  организацията на дейностите в предучилищното образование;

2.  прилагането на програмна система;

3.  механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищното образование;

4.  образователните направления, по които се осъществява предучилищното образование;

5.  целите и съдържанието на отделните образователни направления;

6. изискванията за резултатите от обучението по всяко образователно направление в отделните възрастови групи.

Новите моменти в областта на предучилищното образование са свързани с: постъпване на децата на две години в детската градина; разработване на програмна система от всяка детска градината/училище; осъществяване на почасова и самостоятелна организация на предучилищното образование; въвеждане на учебно и неучебно време; определяне на резултати от предучилищното образование и регламентиране на сътрудничеството и взаимодействието с родителите.
Срок: 18.03.2016 г.
Към документа.


3. Проект на Стратегия за децентрализация 2016-2025 г. и Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация за периода 2016-2019 г.

Стратегията залага за постигане определена визия за състоянието на  децентрализацията на държавното управление в България през 2025 г. Според нея властите на общинско, областно и регионално ниво в края на периода трябва да разполагат с достатъчни собствени ресурси за осъществяване на широк кръг от правомощия и предоставяне на качествени публични услуги при активно включване на гражданите в управлението. Тази визия може да бъде постигната чрез работа по четири стратегически цели и принадлежащите им приоритетни области, заложени в стратегията.

Срок: 25.03.2016 г.

Към документа.Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

17.01.2020
Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария Какво казва генералният адвокат по делото на ЕК срещу Унгария

Тази седмица беше публикувано заключението на Генералния адвокат по делото на Европейската комисия ...

14.01.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО  23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г. Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО 23 декември 2019 г. – 10 януари 2020 г.

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...

23.12.2019
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (16 – 20 декември 2019 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...