Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (7-11 март 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 07 - 11 март 2016 г.: 

I. В Държавен вестник бр. 19 от 11.03.2016 г. бяха обнародвани следните актове:

1. Решение на Министерски съвет № 140 от 2 март 2016 г. за отказ за признаване на Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“ за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Сдружение „Национална асоциация на ресурсните учители“ не отговаря на три от общите критерии за признаване на национална представителност – не е вписано като юридическо лице с нестопанска цел по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел най-малко пет години преди подаване на искането за признаване на представителност, териториалните структури не обхващат повече от 35 на сто от общините в страната и нямат най-малко 5-годишен опит в областта на подкрепата на хората с увреждания.

За повече информация.


2. Решение на Министерски съвет № 141 от 2 март 2016 г. за отказ за признаване на Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“ за национално представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания.

Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм" не отговаря на три от общите критерии за признаване на национална представителност в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания – сдружението не е вписано като юридическо лице с нестопанска най-малко пет години преди подаване на искането за признаване на представителност; няма уставни цели, задачи и дейности с национално значение в областта на интеграцията на хората с увреждания не по-малко от пет години считано от датата на вписването им като юридическо лице; няма най-малко 5-годишен опит в областта на подкрепата на хората с увреждания и е представен списък, който не отговаря на изискванията, като в него са посочени териториалните структури с имената и адресите на ръководителите, но без имената на членовете.
За повече информация.

 

ІІ. На заседание на Министерски съвет от 09 март 2016 г. бяха приети следните актове:


1. Промени в ОП „Развитие на човешките ресурси” ще улеснят стартирането на собствен бизнес от младежи.

Целта на промените е да се подобри достъпът до финансиране за младежи, които искат да стартират собствен бизнес. Това ще се случи чрез включването на допълнителен финансов инструмент по линия на Инициативата за младежката заетост. Прилагането му в дългосрочен план се очаква да увеличи възможността за създаване на нови работни места в новорегистрирани предприятия, както и да се ангажира допълнителен частен финансов ресурс.

С промените в програмата се включва „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в списъка на допустими бенефициенти. Държавното дружество е учредено с цел да управлява прилагането на финансови инструменти по всички оперативни програми в страната.

Измененията дават възможност и Националния осигурителен институт (НОИ) да бъде включен като допустим бенефициент в рамките на приоритетни оси 3 и 4. Това е обосновано с предстоящата реформа за усъвършенстване на експертизата за работоспособността на хората с увреждания в работоспособна възраст.

Повече информация.


2. Правителството предлага законови промени за подобряване на обективността и прозрачността при подбора на държавни служители.

Правителството предлага промени в Закона за държавния служител. Основните им цели са да се подобри обективността и прозрачността на подбора на служители, преустановяване на злоупотреби с правни възможности, създадени за особени случаи, но чрез които се заобикаля конкурсът, както и осигуряване на открита и прозрачна процедура при преминаването на служителите на държавна служба в друга администрация чрез постоянна мобилност.

За информация.

 

ІІ. В порталът strategy.bg бяха публикувани за обществено обсъждане следните документи:

1. Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета през 2016 г.

С предложеният проект на акт се осигуряват допълнителни средства по бюджетите на общините от централния бюджет в съответствие с извършените с ПМС № 4 от 14.01.2016 г. промени в ПМС № 36 от 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения и РМС № 76 от 04.02.2016 г. за изменение на РМС № 276 от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изм. и доп. с РМС № 859 от 2015 г. и РМС № 1022 от 2015 г.

Очакваните резултати са свързани с гарантиране на достигнатите през 2015 г. размери на финансирането на извънучилищните педагогически учреждения поради отпадането на възможността за осигуряване на средства през 2016 г. чрез стандарта за извънучилищни дейности.

Срок: 26.03.2016 г.

Към документа.


2. Проект на Решение на МС за приемане на План за действие за 2016 г. в изпълнение на Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година.

Стратегията определя механизъм за координация, наблюдение, отчитане и финансиране, който ще се въвежда поетапно. Предлаганият проект на Годишен план за действие за 2016 г. ще конкретизира изпълнението на Стратегията на оперативно равнище.

Изпълнението на Плана за действие за 2016 г. ще се извършва чрез въвеждането на разнообразни възможности за формално, неформално и самостоятелно учене, като се очаква това да доведе до по-ефективно развитие на системата за учене през целия живот и нейното отваряне към потребностите от образование и обучение на всички български граждани.

Срок: 22.03.2016 г.

Към документа.

 

ІІІ. В сайта на Министерството на младежта и спорта беше публикуван следния документ:

1. Проект на Наредба №5 за условията и реда за финансово подпомагане на младежките дейности

С наредбата се определят условията и редът за финансово подпомагане на младежки дейности на национално ниво.

Към документа.

 

ІV. В сайта на Министерство на туризма беше публикуван следния документ:

1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

Регламент за националните курорти, създаване на туристически инспекторат, допълнително гарантиране правата на потребителите при организирани пътувания с туроператор и забрана за къмпингуване извън категоризирани обекти. Това са част от предложенията, залегнали в Проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма.

За информация.

 Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...