Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (21 - 25 март 2016 г.)

Правна

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 21 - 25 март 2016 г.: 

I. В Държавен вестник бр. 22 от 22.03.2016 г. бяха обнародвани следните актове:

1. Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Витоша"

Променят се изискванията за заемане на длъжността Директор" на парка.

За повече информация.

ІІ. На заседание на Министерски съвет от 23 март 2016 г. бяха приети следните актове:

1. Приета е актуализираната пътна карта за изпълнение на Стратегията за електронно управление

Приоритетните проекти за 2016-2017 г. предвиждат надграждането на съществуващи информационни системи на администрациите, които предоставят най-големия обем административни услуги – министерствата на правосъдието и на вътрешните работи, Агенцията по вписванията, Агенция „Митници“, Агенцията за обществените поръчки и др. През втория етап от реализацията на Стратегията се очаква електронизиране на най-често използваните административни услуги, които са насочени пряко към гражданите и бизнеса, електронизиране на процесите на най-често използваните комплексни административни услуги, изцяло използване на услугите на електронната идентификация и електронна авторизация от участниците в процесите на електронното управление.

Повече информация.


2. До края на годината ще бъдат публикувани в отворен формат 304 набора от данни

Правителството одобри Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат. Списъкът съдържа 304 набора от данни (регистри, списъци, статистики и др.), които ще бъдат публикувани по график до края на 2016 г. на Портала за отворени данни (www.opendata.qovernment.bg), на който към момента 43 организации от обществения сектор са публикували 141 набора от данни от обществено значение.

За информация.

3. Приет е планът за управление на Национален парк „Централен Балкан"

С него се определя общата характеристика на защитената територия и компонентите й, функционалното зониране и режимите на територията, както и главните цели на управление. С прилагането му ще се осигури опазването и поддържането на биологичното разнообразие на територията на Национален парк „Централен Балкан“, разнообразието на екосистемите и на видовете от флората и фауната, на природните местообитания и видове с национална и международна консервационна значимост. Ще се даде възможност и за извършване на научни, образователни и възстановителни дейности, както и условия за устойчиво ползване на природните ресурси в Парка и за развитие на екотуризъма, което ще се отрази положително на благосъстоянието на населението в региона.

За информация.

Автор: Веселин Вълев, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...