Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (10 юни – 17 юни 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (10 юни – 17 юни 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 10 юни – 17 юни 2016 г.:  

 

I. Държавен вестник, бр. 46 от 17 юни 2016 г. са обнародвани следните актове:

 

  • Наредба  за предучилищното образование, влиза в сила от 1 август 2016 г.

Наредбата накратко -  определя се държавният образователен стандарт за предучилищното образование, организацията на дейностите в предучилищното образование и механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищното образование.

Предвидени са седем образователни направления, чиито цели, резултати и насоки за учителите са посочени в отделни приложения към Наредбата – за Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Констриуране и технологии, Физическа култура. В срок до 15 септември 2016 г. детските градини и училищата следва да актуализират и приемат стратегията си за развитие, допълвайки я с програмна система. Тя трябва да включва разписани подходите и формите на взаимодействие между децата и учителите, тематично разпределение за всяка възрастова група, механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование – между децата, родителите, учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За повече информация.

 

  • Постановление № 142 от 14 юни 2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.

За допълненията накратко - Добавени са две нови разпоредби, с които се създават общи критерии за участие на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и в комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ за програмен период 2014-2020.  Сред критериите е изискването да са действащи и активно изпълняващи дейностите си най-малко две години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата по избор. А самата процедура е подробно описана в Приложение 2 към Постановлението.

Повече информация.

 

II. На заседание на Министерски съвет от 15 юни 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

За измененията накратко - Това е вторият пакет от промени в Закона за съдебната власт. В него са разписани принципите на т. нар. съдийско самоуправление, новите правомощия на Инспектората към Висшия съдебен съвет, кариерното израстване на магистратите, реформата в прокуратурата, статутът на съдебните и прокурорските помощници, както и допълнителни правила за изпита за юридическа правоспособност.

За повече информация последвайте линка.


  • Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области политики /бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г.

За Постановлението накратко – благодарение на извършеното преструктуриране на разходите по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г. се осигуряват  1 309 000 лв. за реализирането на Програмата за развитие на спорта за хора с увреждания през 2016 г. Със средствата ще се финансират проекти на спортни организации, насочени към развитието на спорта и адаптираната активност на хора с увреждания.

Повече информация.

 

III. На Портала за обществени консултации на МС – www.strategy.bg, беше публикуван за обществено обсъждане:

 

1. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

За промените накратко – Регламентират се условията и реда за отпускане на средства по реда на ЗНЗ под формата на схеми за минимална и държавна помощ. Определят се условията и реда за предоставяне на средства за: подкрепена заетост, регламентирани в чл. 43а от ЗНЗ, за ползване на новата насърчителна мярка за обучение чрез работа (дуална система на обучение) и др. Очакваните резултати от прилагането на измененията в Правилника са разширяване на обхвата и подобряване качеството на услугите за регистрираните безработни лица и работодателите; намаляване на административните пречки и улесняване достъпа за безработните лица при предоставяне на услуги за заетост и обучение; спазване на европейските регламенти и повишаване прозрачността при предоставяне на бюджетни средства, на работодатели и обучаващи институции при ползване на различни насърчителни мерки, както и подобряване на взаимодействието между държавните институции при администриране на процедурите свързани с безработните лица и работодателите.

 

Краен срок на обществените консултации - 23.06.2016 г.

За становища и коментари.


 


Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...