Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
21Из българското законодателство през изминалата седмица (10 юни – 17 юни 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (10 юни – 17 юни 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 10 юни – 17 юни 2016 г.:  

 

I. Държавен вестник, бр. 46 от 17 юни 2016 г. са обнародвани следните актове:

 

  • Наредба  за предучилищното образование, влиза в сила от 1 август 2016 г.

Наредбата накратко -  определя се държавният образователен стандарт за предучилищното образование, организацията на дейностите в предучилищното образование и механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищното образование.

Предвидени са седем образователни направления, чиито цели, резултати и насоки за учителите са посочени в отделни приложения към Наредбата – за Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Констриуране и технологии, Физическа култура. В срок до 15 септември 2016 г. детските градини и училищата следва да актуализират и приемат стратегията си за развитие, допълвайки я с програмна система. Тя трябва да включва разписани подходите и формите на взаимодействие между децата и учителите, тематично разпределение за всяка възрастова група, механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование – между децата, родителите, учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За повече информация.

 

  • Постановление № 142 от 14 юни 2016 г. за изменение и допълнение на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.

За допълненията накратко - Добавени са две нови разпоредби, с които се създават общи критерии за участие на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство и в комитетите за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ за програмен период 2014-2020.  Сред критериите е изискването да са действащи и активно изпълняващи дейностите си най-малко две години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата по избор. А самата процедура е подробно описана в Приложение 2 към Постановлението.

Повече информация.

 

II. На заседание на Министерски съвет от 15 юни 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

За измененията накратко - Това е вторият пакет от промени в Закона за съдебната власт. В него са разписани принципите на т. нар. съдийско самоуправление, новите правомощия на Инспектората към Висшия съдебен съвет, кариерното израстване на магистратите, реформата в прокуратурата, статутът на съдебните и прокурорските помощници, както и допълнителни правила за изпита за юридическа правоспособност.

За повече информация последвайте линка.


  • Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области политики /бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г.

За Постановлението накратко – благодарение на извършеното преструктуриране на разходите по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г. се осигуряват  1 309 000 лв. за реализирането на Програмата за развитие на спорта за хора с увреждания през 2016 г. Със средствата ще се финансират проекти на спортни организации, насочени към развитието на спорта и адаптираната активност на хора с увреждания.

Повече информация.

 

III. На Портала за обществени консултации на МС – www.strategy.bg, беше публикуван за обществено обсъждане:

 

1. Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.

За промените накратко – Регламентират се условията и реда за отпускане на средства по реда на ЗНЗ под формата на схеми за минимална и държавна помощ. Определят се условията и реда за предоставяне на средства за: подкрепена заетост, регламентирани в чл. 43а от ЗНЗ, за ползване на новата насърчителна мярка за обучение чрез работа (дуална система на обучение) и др. Очакваните резултати от прилагането на измененията в Правилника са разширяване на обхвата и подобряване качеството на услугите за регистрираните безработни лица и работодателите; намаляване на административните пречки и улесняване достъпа за безработните лица при предоставяне на услуги за заетост и обучение; спазване на европейските регламенти и повишаване прозрачността при предоставяне на бюджетни средства, на работодатели и обучаващи институции при ползване на различни насърчителни мерки, както и подобряване на взаимодействието между държавните институции при администриране на процедурите свързани с безработните лица и работодателите.

 

Краен срок на обществените консултации - 23.06.2016 г.

За становища и коментари.


 


Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

11.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

27.02.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

12.02.2019
Важно за всички ЮЛНЦ Важно за всички ЮЛНЦ

До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение ...