Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Нови промени относно Комитетите за наблюдение на оперативните програми и на Споразумението за партньорство

Правна
Промените засягат съставите на комитетите, както и процедурите за избиране на представители на академичната общност и на различните групи юридически лица с нестопанска цел в обществена полза в тях. Те са част от новия текст на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г, който влезе в сила на 17 юни 2016 г. 

Накратко промените обхващат:
• по-добро систематизиране на общите критерии и процедури за избор на представители на организации в Комитетите, предвидени досега в механизма за избор, утвърден от заместник министър-председателя по европейските фондове (представени по-подробно в текста); 
• деклариране на конфликт на интереси от избраните за членове на Комитетите представители на организации; 
• прецизиране правилата за свикване на заседания и реда за приемане на неприсъствени решения.

По отношение на юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза (ЮЛНЦ в ОП) 

Промените предвиждат, включването на досега действащия механизъм за избор на представители на ЮЛНЦ в съставите на комитетите по наблюдение в текста на Постановлението. Запазват се следните общи критерии, на които следва да отговарят организациите:
• Да са регистрирани като ЮЛНЦ в ОП най-малко две години преди подаване на заявление за участие в процедурата по избор;
• Да са действащи и активно изпълняващи целите си най-малко две години към момента за подаване на заявлението за участие.
• Да имат опит в разработването, изпълнението, мониторинга или оценката на стратегии, програми или политики, както и на Националната стратегическа референтна рамка, Споразумението за партньорство, програми или проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз.

Наред с това, се потвърждава и забраната ЮЛНЦ, които ще участват в избора, да не членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет. 

Цялостната процедура за избор на представители на съответните групи ЮЛНЦ в Комитета по наблюдение на Споразумението за партньорство и комитетите по наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, е разписана в Приложение II към Постановлението. Раздел I засяга избора на представители в Комитета по наблюдение на Споразумението, а Раздел II – в комитетите по наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за периода 2014-2020 г. Процедурата включва, както досега, публично обявяване на Единния информационен портал за обща информация за изпълнението и управлението на ЕСИФ  (www.eufunds.bg), както и на сайта на съответната програма по Раздел II, покана за участие в избора на представители на ЮЛНЦ в ОП. 

Уреден е начин за провеждане на повторна процедура за избор в следните случаи:

- ако нито една от организациите по дадена група, подали заявление за участие в 15-дневния срок, не отговаря на критериите за избор – втора процедура за избор на представители на съответната група организации се състои в тримесечен срок, считан от изтичането на пърованачално дадения 15-дневен срок.
- ако за някоя от групите организации няма нито едно ЮЛНЦ, подало заявление за участие – срокът за провеждане на нова процедура за избор е преди следващото заседание на съответния комитет, но не по-рано от една от година след провеждането на първата процедура за избор.

С промените се дава възможност по инициатива на председателя на съответния комитет за наблюдение на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, да се включват до трима допълнителни членове от ЮЛНЦ,  които имат отношение към мерките, които ще се финансират по съответната програма, и не осъществяват дейност в частна полза. Това са представители на организации, различни от изрично предвидените групи ЮЛНЦ, а именно: организациите, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности; организациите, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи; екологичните организации; организациите, работещи в сферата на образованието, науката и културата; представителите на други групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, имащи отношение към мерките, които ще се финансират по съответната програма. При определяне на тези допълнителни членове се спазва принципът за недискриминация и равнопоставеност, като при необходимост се прилага описаната в Раздел II на Приложението процедура.

С новия чл. 19 на Постановлението се създава задължение за всеки (резервен) член на Комитетите да декларира наличие или липса на частни интереси, свързани с дейността му в съответния комитет за наблюдение, с цел избягване възникването на конфликт на интереси. Това се установява с подписването на декларация.

С измененията на Постановлението се допълват и прецизират правилата за провеждане на заседания на комитетите, както и процедурата по вземане на неприсъствени решения. И до момента бе предвидена възможността за вземане на такива решения, но едва сега се регламентират правилата за това. Задължение на председателя на съответния комитет е да изпрати за съгласуване проект на взетото решение и документите във връзка с него  до членовете на комитета. В срок не по-кратък от 10 работни дни всеки има право да изрази писмено становище по проекта на решението. Ако не го направи, се приема, че го е съгласувал без забележки. При постъпили становища от членовете на комитета, те се отразяват в проекта на решението, който се изпраща повторно за съгласуване. Срокът за изразяване на становище този път е не по-кратък от 3 работни дни. Проектът на решение се счита за приет, когато е съгласуван от повече от 2/3 от членовете с право на глас. За осъществената процедура по вземане на неприсъствено решение се съставя протокол, който в 3-дневен срок от одобряването му от страна на председателя се изпраща до всички членове на комитета.

По отношение на представителите на академичната общност

Предишният текст на Постановлението не предвиждаше конкретно кои представители на академичната общност могат да излъчват членове на Комитетите по наблюдение. Същевременно, механизмът за техния избор се определяше от министъра на образованието и науката. С настоящите промени, действащата процедура за избор на представителите на Българската академия на науките, Селскостопанската академия и Съветът на ректорите на висшите училища в Република България е подробно разписана в Приложение I към Постановлението.


Постановлението влиза в сила в деня на обнародването му в Държавен вестник, като в едномесечен срок, председателите на комитетите за наблюдение привеждат в съответствие с постановлението вътрешните правила за работа на комитетите, а в тримесечен срок –комитетите за наблюдение на програмите привеждат съставите си съобразно изискванията за тях. 


 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...