Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Из българското законодателство през изминалата седмица (20 юни – 24 юни 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (20 юни – 24 юни 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 27 юни – 1 юли  2016 г.:

I.   В Държавен вестник, бр. 50 от 1 юли 2016 г., бяха обнародвани следните актове:


  • Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Накратко за измененията – С цел да се подобри институционалната рамка за електронното управление се предвижда централизация, по-добри координация и контрол върху дейностите и средствата, отделени за електронното управление и електронните услуги. Създава се нова структура Държавна агенция „Електронно управление" към Министерския съвет на базата на дирекция „Електронно управление“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“. Новата агенция има функции по разработване, налагане и контрол на нормативни актове, политики, правила и добри практики, координация на секторни политики, а така също и по поддържане на централизирани регистри и системи за нуждите на електронното управление. Наред с това, се създава и Държавно предприятие „Единен системен оператор“, което ще подпомага председателя на агенцията при осъществяване на правомощията му.

За повече информация.

 

  • Постановление № 153 от 24 юни 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2008 г.

Накратко за промените – Измененията в Правилника идват като резултат от промените в Закона за нормативните актове. Съгласно предвидените промени, на портала за обществени консултации ще се публикуват следните актове на органите на местната власт:

-  Стратегиите и плановете за регионално и местно развитие;

-  Областната стратегия за развитие;

-  Междинният и окончателният доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие;

-  Общинският план за развитие;

-  Докладите, изготвени от кмета, за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие.

Другите промени включват организацията дейността на регионалните и областните съвети за развитие.

Повече подробности ще намерите на в Държавен вестник, както и в самия документ.

 

II. На Портала за обществени консултации на МС – www.strategy.bg, бяха публикувани за обществено обсъждане:

  • Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа

Законопроектът е в унисон с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана от България през 2012 година. Той предвижда отмяна на института на пълно и огратичено запрещение на хора с ментални увреждания и въвеждане на комплекс от мерки за оказване на подкрепа за самостоятелно упражняване на права. Целта е, от една страна, овластяване и постигане на автономност на хората с увреждания като носители на права, а, от друга страна, ангажиране на отговорността на институциите и третите страни, които имат задължения да гарантират ефективното и реално упражняване на права от хората с увреждания.

Крайният срок за обществени консултации е 07.07.2016 г.

Пълният текст на законопроекта и на мотивите.

 

  • Проект на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация

Какво урежда Правилникът - Приемането на Правилника за прилагане на Закона за електронната идентификация е предвидено в чл. 5 от  Закона , който влиза в сила на 21 ноември 2016 г. В Правилника се разписват подробно процедурата, по която ще се осъществява получаването на електронна идентичност, съхраняването на данни, както и дейността на администраторите и центровете за идентификация.

Краен срок на обществени консултации – 13.07.2016 г.

За становища и коментари.

 

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане първи Проект на предложения за измененията и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Разработването на концепция за промяна начина на управлението на морските плажове е сред основните приоритети, по които Министерство на туризма работи през последната година. В резултат бе разработен „Модел на концепция за групиране, класифициране и категоризиране на морски плажове и изменение на методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане“. Съгласно новите предложения, министърът на туризма ще извършва групиране на морските плажове по функционалност и характеристики, които влияят върху възможните начини на ползването им. Въвежда се и изискване минималният размер на концесионното плащане, съответно на наемната цена, да бъдат определяни по начин, гарантиращ обективно най-доброто съотношение между качество и цена. Основната цел е да се намали цената на предлаганите плажни принадлежности, като същевременно се насърчат концесионерите и наемателите да предлагат повече услуги на плажа.

Краен срок за обществени консултации: 14.7.2016 г.

За становища и коментари.

 

 


Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...