Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
21Из българското законодателство през изминалата седмица (20 юни – 24 юни 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (20 юни – 24 юни 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 27 юни – 1 юли  2016 г.:

I.   В Държавен вестник, бр. 50 от 1 юли 2016 г., бяха обнародвани следните актове:


  • Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Накратко за измененията – С цел да се подобри институционалната рамка за електронното управление се предвижда централизация, по-добри координация и контрол върху дейностите и средствата, отделени за електронното управление и електронните услуги. Създава се нова структура Държавна агенция „Електронно управление" към Министерския съвет на базата на дирекция „Електронно управление“ на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“. Новата агенция има функции по разработване, налагане и контрол на нормативни актове, политики, правила и добри практики, координация на секторни политики, а така също и по поддържане на централизирани регистри и системи за нуждите на електронното управление. Наред с това, се създава и Държавно предприятие „Единен системен оператор“, което ще подпомага председателя на агенцията при осъществяване на правомощията му.

За повече информация.

 

  • Постановление № 153 от 24 юни 2016 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2008 г.

Накратко за промените – Измененията в Правилника идват като резултат от промените в Закона за нормативните актове. Съгласно предвидените промени, на портала за обществени консултации ще се публикуват следните актове на органите на местната власт:

-  Стратегиите и плановете за регионално и местно развитие;

-  Областната стратегия за развитие;

-  Междинният и окончателният доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие;

-  Общинският план за развитие;

-  Докладите, изготвени от кмета, за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие.

Другите промени включват организацията дейността на регионалните и областните съвети за развитие.

Повече подробности ще намерите на в Държавен вестник, както и в самия документ.

 

II. На Портала за обществени консултации на МС – www.strategy.bg, бяха публикувани за обществено обсъждане:

  • Проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа

Законопроектът е в унисон с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която е ратифицирана от България през 2012 година. Той предвижда отмяна на института на пълно и огратичено запрещение на хора с ментални увреждания и въвеждане на комплекс от мерки за оказване на подкрепа за самостоятелно упражняване на права. Целта е, от една страна, овластяване и постигане на автономност на хората с увреждания като носители на права, а, от друга страна, ангажиране на отговорността на институциите и третите страни, които имат задължения да гарантират ефективното и реално упражняване на права от хората с увреждания.

Крайният срок за обществени консултации е 07.07.2016 г.

Пълният текст на законопроекта и на мотивите.

 

  • Проект на Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация

Какво урежда Правилникът - Приемането на Правилника за прилагане на Закона за електронната идентификация е предвидено в чл. 5 от  Закона , който влиза в сила на 21 ноември 2016 г. В Правилника се разписват подробно процедурата, по която ще се осъществява получаването на електронна идентичност, съхраняването на данни, както и дейността на администраторите и центровете за идентификация.

Краен срок на обществени консултации – 13.07.2016 г.

За становища и коментари.

 

  • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие

Министерството на туризма публикува за обществено обсъждане първи Проект на предложения за измененията и допълнения на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Разработването на концепция за промяна начина на управлението на морските плажове е сред основните приоритети, по които Министерство на туризма работи през последната година. В резултат бе разработен „Модел на концепция за групиране, класифициране и категоризиране на морски плажове и изменение на методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане“. Съгласно новите предложения, министърът на туризма ще извършва групиране на морските плажове по функционалност и характеристики, които влияят върху възможните начини на ползването им. Въвежда се и изискване минималният размер на концесионното плащане, съответно на наемната цена, да бъдат определяни по начин, гарантиращ обективно най-доброто съотношение между качество и цена. Основната цел е да се намали цената на предлаганите плажни принадлежности, като същевременно се насърчат концесионерите и наемателите да предлагат повече услуги на плажа.

Краен срок за обществени консултации: 14.7.2016 г.

За становища и коментари.

 

 


Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

11.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

27.02.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

12.02.2019
Важно за всички ЮЛНЦ Важно за всички ЮЛНЦ

До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение ...