Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
21Из българското законодателство през изминалата седмица (4 юли– 8 юли 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (4 юли– 8 юли 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 4 юли – 8 юли  2016 г.:

I. На заседание на Министерски съвет от 6 юли 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:

  • Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г. - Стратегията цели предоставянето на равни възможности за пълноценно участие в икономическия, социалния и културния живот на обществото на хората с увреждания, както предоставянето на условия и възможности за постепенно постигане на целите и принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Заложените приоритети в стратегията включват: осигуряване на достъп до среда за живеене, до транспорт и транспортни услуги, до информация и до комуникации, както и равен достъп до включващо образование на всички равнища и възможности за учене през целия живот; осигуряване на ефективен достъп до качествени здравни услуги, условия за заетост на хората с увреждания и адекватна подкрепа за живот в общността. Заложен приоритет е и осигуряването на достъп до спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот. Предвижда се одобрението на 2-годишен и 3-годишен план за действие, които да съдържат конкретни мерки, индикатори за тяхното изпълнение, отговорни органи  и източници на необходимите финансови ресурси. Мониторингът и оценката на процеса на изпълнение ще се извършва от Министерството на труда и социалната политика.
За повече информация последвайте линка.

  • Трети план за действие на България за участие в глобалната инициатива за „Партньорство за открито управление" - Документът е за периода 2016-2018 г. и в него са заложени подобряване достъпа до информация и осигуряване на двупосочна комуникация със заинтересованите страни чрез използване на предимствата на новите технологии. Предвижда се засилване на участието на гражданите в процесите на взимане на решения чрез търсене на нови форми на взаимодействие, които насърчават съавторството и равнопоставеността. Залага се електронизацията на публичните услуги с оглед на увеличаване на тяхната достъпност и качество, както и намаляване на разхода на публичен ресурс и прилагане на мерки за повишаване на интегритета на публичните институции.

Повече може да научите тук.

 

  • Проект  на Закон за противодействие на тероризмаСъс законопроекта се предлага създаването на междуинституционален механизъм за противодействие на тероризма.  Една от мерките, които се въвеждат, е задължението за собствениците и ползвателите на сгради и съоръжения за обществено обслужване от първа-трета категория по Закона за устройство на територията, както и на училищата и детските градини, да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма. Предвидени са и промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел -  създава се разпоредба, съгласно която се прекратява юридическо лице с нестопанска цел, когато е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма.

Български център за нестопанско право излезе със становище по законопроекта във връзка с промените, засягащи юридическите лица с нестопанска цел.

В момента законопроектът вече е придвижен към Народното събрание, където се очаква да бъде разгледан и гласуван.

За повече информация.

и  http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42252/

 

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация - С промените обхватът на закона се разширява, като се осигурява защита и на лицата, които търпят неблагоприятно третиране, съвместно с вече защитените.

Повече информация. 


Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

11.03.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари -  8 март 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (25 февруари - 8 март 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

27.02.2019
Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.) Из българското законодателство през изминалите седмици (11 - 22 февруари 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, ...

12.02.2019
Важно за всички ЮЛНЦ Важно за всички ЮЛНЦ

До 15 февруари 2019 г. ЮЛНЦ трябва да изпратят до ДАНС план за обучения на служителите си в изпълнение ...