Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
15Из българското законодателство през изминалата седмица (4 юли– 8 юли 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (4 юли– 8 юли 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 4 юли – 8 юли  2016 г.:

I. На заседание на Министерски съвет от 6 юли 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:

  • Национална стратегия за хората с увреждания 2016-2020 г. - Стратегията цели предоставянето на равни възможности за пълноценно участие в икономическия, социалния и културния живот на обществото на хората с увреждания, както предоставянето на условия и възможности за постепенно постигане на целите и принципите на Конвенцията за правата на хората с увреждания. Заложените приоритети в стратегията включват: осигуряване на достъп до среда за живеене, до транспорт и транспортни услуги, до информация и до комуникации, както и равен достъп до включващо образование на всички равнища и възможности за учене през целия живот; осигуряване на ефективен достъп до качествени здравни услуги, условия за заетост на хората с увреждания и адекватна подкрепа за живот в общността. Заложен приоритет е и осигуряването на достъп до спорт, отдих, туризъм и участие в културния живот. Предвижда се одобрението на 2-годишен и 3-годишен план за действие, които да съдържат конкретни мерки, индикатори за тяхното изпълнение, отговорни органи  и източници на необходимите финансови ресурси. Мониторингът и оценката на процеса на изпълнение ще се извършва от Министерството на труда и социалната политика.
За повече информация последвайте линка.

  • Трети план за действие на България за участие в глобалната инициатива за „Партньорство за открито управление" - Документът е за периода 2016-2018 г. и в него са заложени подобряване достъпа до информация и осигуряване на двупосочна комуникация със заинтересованите страни чрез използване на предимствата на новите технологии. Предвижда се засилване на участието на гражданите в процесите на взимане на решения чрез търсене на нови форми на взаимодействие, които насърчават съавторството и равнопоставеността. Залага се електронизацията на публичните услуги с оглед на увеличаване на тяхната достъпност и качество, както и намаляване на разхода на публичен ресурс и прилагане на мерки за повишаване на интегритета на публичните институции.

Повече може да научите тук.

 

  • Проект  на Закон за противодействие на тероризмаСъс законопроекта се предлага създаването на междуинституционален механизъм за противодействие на тероризма.  Една от мерките, които се въвеждат, е задължението за собствениците и ползвателите на сгради и съоръжения за обществено обслужване от първа-трета категория по Закона за устройство на територията, както и на училищата и детските градини, да разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма. Предвидени са и промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел -  създава се разпоредба, съгласно която се прекратява юридическо лице с нестопанска цел, когато е включено в списъка по чл. 5 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма или има данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма.

Български център за нестопанско право излезе със становище по законопроекта във връзка с промените, засягащи юридическите лица с нестопанска цел.

В момента законопроектът вече е придвижен към Народното събрание, където се очаква да бъде разгледан и гласуван.

За повече информация.

и  http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/42252/

 

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация - С промените обхватът на закона се разширява, като се осигурява защита и на лицата, които търпят неблагоприятно третиране, съвместно с вече защитените.

Повече информация. 


Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

Сходни публикации

02.09.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (26 - 30 август 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (26 - 30 август 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...

26.08.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (19 - 23 Август 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (19 - 23 Август 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни ...

05.08.2019
Из българското законодателство през изминалата седмица (29 юли - 2 август 2019 г.) Из българското законодателство през изминалата седмица (29 юли - 2 август 2019 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени ...