Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
14Законът за физическото възпитание и спорта е публикуван за обществено обсъждане

Правна
Изцяло новият проект на Закон за физическото възпитание и спорта най-накрая бе публикуван за обществено обсъждане. Първоначалните планове на ресорния министър Красен Кралев бяха ЗФВС да бъде обявен още през пролетта, предаде репортер на БГНЕС.

Законопроектът има 15 глави, 153 члена, допълнителни разпоредби и преходни и заключителни разпоредби, а действащият закон - 12 глави и 69 члена. От Министерството на младежта и спорта (ММС) уточняват, че в процеса на изготвяне на законопроекта разписаните норми са коментирани и обсъждани с представители на академичните среди – Национална спортна академия, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и други, спортни федерации, правителствени и неправителствени организации – национални и международни, осъществяващи и развиващи дейност в областта на спорта, специалисти в областта на медицинския контрол и антидопинговите правила, националното сдружение на общините, народни представители и други. От анализа на предложените текстове, може да се направи обобщение, че проектът на закон извежда като приоритет интересите на бизнеса, които инвестират в спорта.

„Създава се възможност спортният клуб да бъде регистриран и като всякакъв вид капиталово търговско дружество, като се запазва действащото сега правило финансиране с публични средства да могат да получават само спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Дефинират се видовете клубове – за развитието на един и сходен вид спорт или многоспортови по обединяващ принцип. Предвижда се изискване спортните клубове да бъдат членове само на една спортна федерация. Създава се задължение клубовете да имат наети треньорски кадри като изискване за вписването им в регистъра на спортните организации. Изрично е предвидена възможността за създаване на студентски спортни клубове, които могат да се подпомагат финансово от висшето училище и Министерството на образованието и науката”, пише в мотивите към публикувания законопроект.

Изцяло нова е уредбата на обединените спортни клубове, които са сдружения на поне три спортни клуба на територията на една административна област и се създават специално за ползване и управление на спортни обекти и съоръжения. Създава се прецизна, изчерпателна и последователна уредба на законодателно ниво на условията за картотекиране на спортистите, правата на професионалните спортисти и спортистите аматьори, условията за отнемане и прекратяване на състезателни права.

От ММС предлагат дефиниране на статута на спортния съдия като лице със специална квалификация, която се придобива чрез обучение и полагане на изпит в съответната спортна федерация, която определя статута на съдиите самостоятелно при спазване на изискванията на съответните международни спортни организации.

Проектозаконът изчерпателно посочва лицата, които са спортно-педагогически кадри – учителите по физическо възпитание и треньорските кадри. С цел разграничаване между кадрите в системата на образованието и тези в спорта се въвежда понятието „треньорски кадри“, което включва треньори, помощник треньори и инструктори. В ММС ще се води регистър на треньорските кадри. Моментът на вписване на едно лице в регистъра на треньорските кадри се дефинира като момент на придобиване на правоспособност. Предвижда се заявленията за вписване в регистъра спортно-педагогическите кадри да могат да се подават не само от спортните федерации, но и от самите треньори или инструктори.

Особено внимание в предложения проект на Закон за физическото възпитание и спорта е отделено на стопанисването на спортните бази и частните инвестиции в тях. Отчетен е фактът, че възвращаемостта на инвестицията в спортни обекти е най-бавна. Предвидени са два механизма за предоставяне на спортни обекти държавна и общинска собственост – отдаване под наем и учредяване на ограничени вещни права – право на ползване и право на строеж. Отдаването под наем за срок до 10 години се подчинява на общите правила на Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му, респ. Закона за общинската собственост, като се предвижва в условията на търга или конкурса, а впоследствие – и в сключения договор, да залегне изискването кандидатите да представят нарочна програма за поддържане и управление на спортния обект. „Допуска се отдаване под наем за срок над 10 до 30 години само на спортен клуб, спортна федерация или обединен спортен клуб, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност и са вписани в съответния регистър на Министерството на младежта и спорта”, пише още в мотивите на проектозакона. Безвъзмездно учредяване на ограничените вещни права върху публична държавна, респ. общинска собственост се допуска само по отношение на имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности с национално, респ. общинско значение в областта на спорта, физическата активност и физическото възпитание, става ясно още от предложените текстове.

Предлага се и ново регламентиране на друг важен момент – финансирането. Предвидено е финансово подпомагане с публични средства единствено за дейности, с които се осъществява държавната политика в областта на спорта. Финансовото подпомагане се предоставя на юридически лица с нестопанска цел – лицензирани спортни федерации и спортните клубове – техни членове за дейности, които са в обхвата на възложените им от държавата чрез издадената спортна лицензия дейности по осъществяване на държавната политика в двете области – спорт за всички и спорт за високи постижения. И в двете области се подпомагат дейности, свързани с аматьорския спорт, не и с професионалния спорт.

Срокът за изпращане на становища по предложения от ММС нов Закон за физическото възпитание и спорта е 29 юли. Очаква се най-късно в началото на месец август правителството да го приеме, което означава, че окончателното му разглеждане в Народното събрание ще стартира от есента.Източник: БГНЕС, 13 юли 2016

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...