Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Из българското законодателство през изминалата седмица (11 юли– 15 юли 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (11 юли– 15 юли 2016 г.)
Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 11 юли – 15 юли  2016 г.: 


I.  В Държавен вестник, бр. 54 от 15 юли 2016 г. бяха обнародвани следните актове:

  • Закон за изменение и допълнение на Закона за сдружения за напояване
В сила са измененията на закона, които предвиждат по-ясна и по-точно диференцирана процедура във връзка с учредяването на сдруженията за напояване. Част от промените са насочени към облекчаване процедурата по учредяване: броят на учредителите на сдружението е намален от 50+1  на 30 на сто от собствениците и ползвателите на земеделските земи, които се обслужват от една напоителна система; редуциран е също така съставът на учредителния комитет, който може вече да се състои от трима, а не от петима души. Същевременно се отменя досегашното право на финансиране от държавата и от международните финансови институции за проектиране, основен ремонт и реконструкция на напоителната инфраструктура. Законът предвижда, че сдруженията ще извършват услугата „доставяне на вода за напояване“ срещу заплащане по цени, определени с Методика, приета от Министерски съвет, която следва да бъде утвърдена в срок от три месеца.

  • Постановление № 167 от 8 юли 2016 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.
Запазва се основната част от съществуващата до момента регламентация по отношение на отделните елементи на процеса по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  (от Постановление № 107 на Министерския съвет от 10 май 2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г., което предстои да бъде отменено). С новата регламентация се предвижда  присъединяване към Информационната система за управление и наблюдение „ИСУН 2020“ (ИСУН 2020), което ще даде възможност за кандидатстване по електронен път, намаляване на административната тежест за бенефициентите и повишаване на публичността при усвояване на средствата по двата фонда.

Към текста на Постановлението.


II. На заседание на Министерски съвет от 13 юли 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:

  • Списък на стоките и услугите, които ще се възлагат с обществени поръчки на предприятия на хора с увреждания - Правителството определи списъка на стоките и услугите, които ще са предназначени за възлагане с обществени поръчки на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и на стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. Целта на приемането на списъка е да се създадат гаранции за провеждане на запазените обществени поръчки, възлагани въз основа на решение на Министерския съвет, чрез определяне на сферите, в които такова възлагане е приложимо. В списъка са включени 103 стоки. Сред тях са работно облекло, якета за предпазване от вятър, непромокаеми дрехи, дамски и мъжки костюми, спални чували, големи контейнери, кашони и др. На специализираните предприятия или кооперации на и за хора с увреждания ще се възлагат и обществени поръчки за предоставяне на услуги за пакетиране на стоки, набор на текст, подвързване на печатни издания и др. За повече подробности.

 

III. На Портала за обществени консултации www.strategy.bg бяха публикувани следните актове:


  • Проект на Правилник за устройството и дейността на Националния дворец на децата - Правилникът се привежда в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование. По отношение на юридическите лица с нестопанска цел има малко разширяване в обхвата на организационно-методическата координация, която Националният дворец на децата следва да оказва. За разлика от досегашното поддържане и предоставяне на база данни за ЮЛНЦ, работещи по програми за свободното време на децата, сега Националният дворец на децата има задължение за предоставяне и популяризиране информация като цяло за дейностите с деца и ученици, осъществявани от НПО. За мнения и становища най-късно до 27.07.2016 г.

 

  • Проект на Закон за физическото възпитание и спорта

За законопроекта накратко: Създава се възможност спортните клубове да бъдат регистрирани и като всякакъв вид капиталово търговско дружество, като се запазва действащото сега правило финансиране с публични средства да могат да получават само спортните клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Изцяло нова е уредбата на обединените спортни клубове, които са сдружения на поне три спортни клуба на територията на една административна област и се създават специално за ползване и управление на спортни обекти и съоръжения. Същевременно, са предвидени два механизма за предоставяне на спортни обекти държавна и общинска собственост – отдаване под наем и учредяване на ограничени вещни права. Финансовото подпомагане с публични средства остава предназначено единствено за дейности на ЮЛНЦ, с които се осъществява държавната политика в двете области - спорт за всички и спорт за високи постижения. Мнения и становища може да изпращате най-късно до  29.07.2016 г.
 

И нещо любопитно:

Министерството на труда и социалната политика обяви конкурс за име на програма за по-добро образование и здравеопазване за ромските деца - Българо-швейцарската програма за социално включване на роми и други уязвими групи е насочена е насочена към подпомагане на ромски и други деца между 3 и 10 години и ще се реализира до 2019 г.

Името на програмата трябва да е разбираемо, ясно и позитивно и да дава представа за нейната същност и насоченост към подобряването на достъпа до образование и здравеопазване на ромите и други уязвими групи. Наименованието трябва да е уникално и разпознаваемо на български и английски език. Най-добрата идея ще получи награда от 100 лева. Предложения се подават до 20 юли.

Можете да изпращате предложенията си за име на програмата на Ива Тончева, експерт по ПР и комуникации на имейл: iva.tontcheva@taofes.eu. За повече подробности.

 

 


 


Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...