Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
12Из българското законодателство през изминалата седмица (18 юли– 22 юли 2016 г.)

Правна
Из българското законодателство през изминалата седмица (18 юли– 22 юли 2016 г.)

Настоящият мониторинг е резултат от обзорен преглед върху ключовите законодателни промени, предложени и случили се през изминалата седмица. Разглежданите нормативни актове пряко или косвено засягат състоянието и развитието на гражданския сектор. Изследването на правната рамка обхваща информацията, публикувана в сайтовете на основните държавни институции и органи, както и специализираните сайтове за обществени консултации. Мониторингът не претендира за пълна изчерпателност на информацията, а цели отразяването на най-важните акценти на законодателно ниво.

 

Акценти в законодателните изменения през изминалата седмица 18 юли – 22 юли  2016 г.: 


I. В Държавен вестник, бр. 56 (извънреден) от 20.07.2016 бяха обнародвани следните актове:

 • Постановление № 176 от 18 юли 2016 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет – С Постановлението се правят изменения в Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика и в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане, както и се приема. нов Устройствен правилник на Агенцията по заетостта.

Накратко за промените: Намалява се щатната численост на Агенцията по заетостта и на Агенцията за социално подпомагане, поради отпадане на функциите им като междинни звена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и преминаване на същите към Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ в МТСП. Промените в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане са свързани и с това, че е определена за Управляващ орган по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Акцент в измененията на Устройствения правилник на МТСП е определянето на функцията на Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи“ като контактна точка за Република България по Конвенцията за правата на хората с увреждания.

Ето и пълният текст на Постановлението.

 

II. В Държавен вестник, бр. 57 от 22.07.2016 бяха обнародвани следните актове:

 

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията

Измененията накратко: Предвижда се в Административния регистър да се съдържа информация и за свързаните с административните структури на Министерски съвет юридически лица, включително неправителствените организации, участващи в консултативните съвети. Въвежда се и задължително изискване за минимална степен на образование „магистър“ за заместник-министрите, председателите на държавните агенции, държавните комисии, изпълнителните директори на изпълнителните агенции, ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвети, и техните заместници и членове на колегиални органи, областните управители и заместник областните управители.

Повече може да намерите тук.

 • Постановление № 173 от 13 юли 2016 г. за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове - В Наредбата се определя редът за извършване на проверка за установяване на нередност и докладването й пред дирекция „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз“ (АФКОС) в структурата на МВР, както и редът за осъществяването на контрола от АФКОС относно прилагането на процедурите за администриране на нередности, засягащи средства от ЕСИФ. Предвижда се всяко лице да може да подаде сигнал за нередност във връзка с изпълнението на програми и проекти, съфинансирани то ЕСИФ, сигнали могат да се подават включително и анонимно. Проверката трябва да приключи до 3 месеца, като при правна и фактическа сложност може да се удължи еднократно с до 3 месеца. Сигналите за нередности на стойност над 10 000 евро ще се предават и на европейската служба за борба с измамите с фондове.

Ето и пълният текст на Постановлението.

 

 • Наредба № Н-3 от 8 юли 2016 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско териториално сътрудничество - С Наредбата се определят правилата и сроковете за плащанията към бенефициентите,  за  верификацията  и  сертификацията  на  разходите,  за възстановяването и отписването на неправомерни разходи, за счетоводната отчетност и за приключването на счетоводната година.

Текстът на Наредбата можете да видите тук.

 

III. На заседание на Министерски съвет от 20 юли 2016 г. (сряда) бяха одобрени следните актове:

 

 • Концепция за промени в националното законодателство, свързани с прилагането на чл. 9 „Достъпност“ от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по отношение на достъпността на архитектурната среда - Концепцията е разработена в изпълнение на Плана за действие на България за прилагане на Конвенцията на ООН. Документът представлява преглед и анализ на действащите законови разпоредби и нормативни изисквания по отношение на осигуряването на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания. В три основни направления:  устройството на урбанизираните територии; инвестиционния процес при проектирането, строителството и въвеждането на строежите в експлоатация и осигуряването на достъпна архитектурна среда за съществуващи сгради и съоръжения в експлоатация, са предложени мерки за усъвършенстване на нормативните изисквания. Целта е създаване на по-добра правна рамка за подобряване на достъпността на архитектурната среда, както и  за създаване на необходимите условия за изпълнение на изискванията на чл. 9 „Достъпност“ от Конвенцията на ООН.

По отношение на състоянието на достъпната архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения е направено заключението, че е необходимо да се изготви оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби с разглеждане на възможни сценарии за допълването им или за въвеждането на нови подходящи политики и органи в този процес.

Повече подробности.

 

 • Национален механизъм за насочване и подпомагане на жертви на трафик на хора

Основните цели на Механизма са да осигури спазването на човешките права на жертвите на трафик при предоставянето на ефективна грижа и насочване на пострадалите към съответните услуги. Описани са основните принципи на работа с жертвите на трафик на хора, сред които безусловната подкрепа, сигурност и безопасност, конфиденциалност и защита на личната информация и недискриминационно отношение. Механизмът разписва стандартни оперативни процедури при идентификация, насочване, закрила, подпомагане и социално включване на пострадалите от това престъпление.Съгласно Закона за борба с трафика на хора координатор на Механизма е Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), посредством нейния секретар и администрация.

Повече подробности.

А текста на Механизма можете да откриете тук.

 

 • Постановление за приемане на тарифа за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца и за подновяване на издаден лиценз - Таксата за издаване или подновяване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца става 40 лева. Тарифата за таксите, които се събират по реда на Закона за закрила на детето за разглеждане на документите за издаване или подновяване на лиценз за предоставяне на социална услуга за деца, е приета във връзка с промените в Закона за закрила на детето от януари 2016 г. Подновяването на лицензи ще се извършва на всеки три години.

За повече информация.

 

IV. На Портала за обществени консултации www.strategy.bg бяха публикувани следните актове:

 • Проект на Постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Златица

Закриването на ДМСГД – Златица е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

През последните години е установена трайна тенденция към намаляване броя на децата, ползващи услугите на ДМСГД – Златица. За 2014 г. през дома са преминали 23 деца на резидентна грижа (постъпили 6, изписани 10). През 2015 г. преминалите са 20 (постъпили са 7, изписани са 15 деца), като  в края на годината на резидентна грижа са останали 6 деца, 3 от тях здрави. През месец февруари 2016 г. са изведени 4 деца, 3 от тях са настанени  в центрове за настаняване от семеен тип, а 1 дете е осиновено. Последното дете е изведено на 16.05.2016 г.

 Мнения и коментари можете да изпращане най-късно до 02.08.2016 г. тук.

 • Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

За измененията накратко: С предложените изменения и допълнения се осигурява по-голяма ефективност на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за възложителите на инвестиционни предложения и за всички заинтересовани физически и юридически лица. Оптимизира се процедурата по ОВОС, което ще допринесе от една страна за облекчаване и ускоряване на цялостния инвестиционен процес, до намаляване на регулаторната и административна тежест и подобряване на бизнес средата в България, а от друга – повишаване на информираността и възможността за участие на всички заинтересовани лица. Актуализират се критериите за преценка необходимостта от ОВОС и изискванията за съдържанието на доклада за ОВОС се осигурява по-високо качество на подготовка и оценка на документацията по ОВОС с включване на риска от големи аварии и бедствия, и климатичните промени, през различните фази на инвестиционните предложения в т.ч. и при извеждане от експлоатация.

Мнения и становища може да изпращате най-късно до  01.08.2016 г. чрез Портала за обществени консултации.

и на имейл: mgandzhova@moew.government.bg

 

Министерство на труда и социалната политика публикува за обществено консултиране:

 • Проект за условията за кандидатстване по процедура „Активно включване“

Целите на процедурата „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са:

- Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;

- Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца (включително с увреждания);

-   Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;

-   Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Можете да се запознаете с предложените условия за кандидатстване  и да изразите мнения и коментари най-късно до 05.08.2016 г.на имейл: аctivе_inclusion@mlsp.government.bg

За повече подробности.

 

Министерство на образованието и науката публикува за обществено консултиране следните актове:

 • Проект на Наредба за организация на дейностите в училищното образование

Мнения, становища и предложения изпращайте до 1 август 2016 г. към Дирекция „Организация, контрол и инспектиране”, e-mail: e.trichkova@mon.bg

 • Проект на Заповед за определяне на график на учебното време за учебната 2016 – 2017 година

Мнения, становища и предложения изпращайте до 12 август 2016 г., към Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, e-mail: a.tringov@mon.bg

 • Проект на Заповед за определяне на дати за провеждане на НВО в ІV клас, в VІІ клас, в VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език и в Х клас през учебната 2016 – 2017 година

Мнения, становища и предложения изпращайте до 12 август 2016 г., към Дирекция „Образователни програми и образователно съдържание”, e-mail: a.tringov@mon.bg


Ето и някои от предложенията накратко: Директорите на училищата ще могат да предлагат до 3 дни допълнителна ваканция при необходимост, което досега бе възможно само със  заповед от министъра на образованието.Матурите и изпитите след 7-ми клас вече ще се провеждат в края на май. Директорите определят броя на паралелките за прием в 1-и и 5-и клас според сградата и опциите за целодневна организация. В големите градове ще има централизиран прием в 1-и клас с водещ критерий настоящ адрес на родителите. С приоритет ще влизат деца със специални потребности, сираци, деца с брат или сестра в училището и др.

 


 


Автор: Анна Адамова, Български център за нестопанско право

 

 

 

Сходни публикации

01.07.2020
Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел Внесен е Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел

ПГ Обединени патриоти внесе в Парламента Законопроект за изменения в Закона за юридическите лица с ...

30.06.2020
Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.) Състезание със законодателя: Правен бюлетин за НПО (22 –26 юни 2020 г.)

НПО Normaтив цели да информира и активизира гражданските организации да участват в законодателните ...